Archiwum wydarzeń

Strażacy w klasach trzecich

W pią­tek, 26 lu­te­go klasy trze­cie wzię­ły u­dział w warsz­tatach, które pro­wa­dzi­li stra­żacy z OSP w Jó­ze­fo­wie. Dru­ho­wie: Ka­tarzy­na Kaź­mier­czak, Ma­ciej Trza­skow­ski i Piotr Kaź­mier­czak po­prowa­dzi­li za­ję­cia z u­dzie­la­nia pierw­szej po­mocy.

Wszy­scy u­cznio­wie u­czy­li się jak u­dzie­lić po­mocy o­sobie le­żą­cej, oceny czy jest przy­tom­na i od­dy­cha, w jaki spo­sób we­zwać pomoc, jak pod­jąć re­su­scy­ta­cję krą­że­nio­wo-od­de­chową oraz jak u­dzie­lać po­mocy w zda­rze­niach ma­ją­cych miej­sce w domu w przy­pad­ku urazu i o­pa­rze­nia. Ucz­nio­wie mieli moż­li­wość ćwi­cze­nia re­ani­macji na fan­to­mach. Po za­ję­ciach wszy­scy o­bej­rzeli­śmy wy­sta­wę prac pla­stycz­nych, pt. „Praca stra­żaka” przy­go­towa­nych przez u­czniów klas trze­cich.

Wszyst­kim u­czniom bar­dzo po­doba­ły się za­ję­cia. Mamy na­dzie­ję, że stra­żacy po­now­nie za­wi­tają do na­szej szko­ły.

Dzię­ku­je­my stra­żakom z OSP Z Jó­ze­fo­wa za bar­dzo do­brze przy­go­towa­ne za­ję­cia, które po­ka­zały u­czniom jak ważna jest pierw­sza pomoc przed­medycz­na, i jak ważna, i od­powie­dzial­na jest praca stra­żaków dla spo­łe­czeń­stwa.

Drukuj E-mail