Archiwum wydarzeń

Symultana szachowa z arcymistrzynią

Sie­dem­na­stu u­czniów na­szej szko­ły u­czest­ni­czy­ło w wy­jeź­dzie zor­ga­ni­zowanym przez UKS MDK Otwock na sy­mul­ta­nę sza­cho­wą na 100 sza­chow­ni­cach z o­ka­zji 100-lecia sto­łecz­no­ści Mo­kotowa. Za­wod­ni­cy mieli moż­li­wość za­grania z ar­cy­mi­strzynią Agniesz­ką Bru­st­man, mi­strzem mię­dzy­na­ro­dowym Janem Adam­skim i kan­dy­datem na mi­strza, pięt­na­sto­le­tnim Pa­try­kiem Chy­lew­skim.

Sy­mul­ta­na zo­sta­ła przy­go­towa­na przez wła­dze dziel­nicy Mo­kotów i wy­daw­nic­two „Pa­no­rama Sza­cho­wa” w Sz­ko­le Pod­sta­wowej nr 85 przy ul. Nar­but­ta w War­szawie. Wszy­scy u­czest­ni­cy po za­koń­czonej grze o­trzy­ma­li pa­miąt­ko­wy medal, plan­szę sza­cho­wą z au­to­grafem ar­cy­mi­strzyni oraz ko­szul­kę.

Drukuj E-mail