Archiwum wydarzeń

Matematycy na 6 z „Dwunastki”

Pod­czas ko­lej­nej e­dy­cji kon­kur­su „Ma­te­maty­ka na 6” or­ga­ni­zowane­go przez Sz­ko­łę Pod­sta­wową nr 6 w Otwoc­ku, nasi u­cznio­wie znów za­ję­ci za­szczyt­ne miej­sca:
Klasy 5:
miej­sce 1. – Ka­ro­li­na Py­tlar­czyk kl. 5c
miej­sce 3. – Ja­dwi­ga Fenig kl. 5d
Klasy 6:
miej­sce 1. Hu­bert So­bociń­ski kl. 6d

Kon­kurs odbył się pod pa­tro­natem Pre­zy­den­ta Mia­sta Otwoc­ka. W II e­ta­pie wzię­ło u­dział 59 u­czniów z 9 szkół pod­sta­wowych. Te­go­rocz­ni fi­na­li­ści od­nosi­li już suk­ce­sy także w po­przed­nich e­dy­cjach. Ser­decz­nie im gra­tu­luje­my i pro­si­my o wię­cej.

Drukuj E-mail