Archiwum wydarzeń

X Otwarte Mistrzostwa Szkoły w Szachach

W so­botę, 20 lu­te­go 2016 roku w na­szej szko­le od­by­ły się X Otwar­te Mi­strzo­stwa Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 im. Kor­ne­la Ma­ku­szyń­skie­go w Otwoc­ku w Sza­chach Szyb­kich o Pu­char Dy­rek­to­ra Sz­ko­ły. Do ry­wa­li­zacji przy­stą­pi­ło 68 za­wod­ni­ków z róż­nych szkół pod­sta­wowych na­sze­go wo­je­wódz­twa. Niżej przed­sta­wiamy wy­ni­ki tur­nieju.

Tur­niej głów­ny

I miej­sce – Jakub Żu­ra­wic­ki, PUKS Fides Wę­grów – 8 pkt.
II miej­sce – Piotr Orze­łow­ski, PUKS Fides Wę­grów – 7 pkt.
III miej­sce – Rafał Mar­czak, Sza­cho­wy Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski – 7 pkt.

Z na­szej szko­ły naj­le­piej za­grał Łu­kasz Zby­siń­ski (7 miej­sce), Prze­mek Mar­kow­ski (11 miej­sce), Ni­ko­dem Sęk ( 12 miej­sce).

W ka­te­go­rii dziew­cząt

I miej­sce – Zu­zan­na Sie­kań­ska, MAZSzach War­szawa – 7 pkt
II miej­sce – Oli­wia Pruc­nal, UKS Astra Le­śnio­wice – 6 pkt
III miej­sce – Maria Sie­kań­ska, MAZSzach War­szawa – 6 pkt

Naj­lep­sze dziew­czyn­ki z SP 12 to Mi­le­na Ko­cięc­ka (8 miej­sce), Ola Woj­ta­sik (13 miej­sce) i Pola Róg (14 miej­sce).

W ka­te­go­rii do lat 10

I miej­sce – Rafał Mar­czak, Sza­cho­wy Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski – 7 pkt
II miej­sce – To­masz Orze­łow­ski, PUKS Fides Wę­grów – 7 pkt
III miej­sce – Maria Sie­kań­ska, MAZSzach War­szawa – 6 pkt

W tej ka­te­go­rii naj­lep­si z na­szej szko­ły to Rafał Ula­tow­ski (10 miej­sce), Karol Trze­ciak (13 miej­sce), Mi­le­na Ko­cięc­ka (16 miej­sce).

W ka­te­go­rii do lat 8

I miej­sce – Fran­ci­szek Ula­tow­ski, SP 12 Otwock – 6 pkt
II miej­sce – Mi­chał Strad­czuk, SP 6 Mińsk Ma­zo­wiec­ki – 5 pkt
III miej­sce – Jakub Mar­szałek, Janów – 5 pkt

Naszą szko­łę re­prezen­to­wa­ło 23 sza­chi­stów, w tym czwo­ro u­czniów z klas II, któ­rzy swoją przy­go­dę z sza­chami do­pie­ro roz­poczę­li w tym roku szkol­nym. Były to ich pierw­sze za­wo­dy, za­pre­zen­to­wali się bar­dzo do­brze. A oto ich wy­ni­ki:

Szy­mon Wa­gner zdo­był 4 pkt, Mi­chał Pod­gór­ski – 3 pkt, Piotr Szysz­ko– 2,5 pkt , Pola Róg – 2 pkt.

Tur­niej o­tworzył i za­koń­czył Artur Wo­łoszy­nek, wi­ce­dy­rek­tor szko­ły, wrę­czył pu­cha­ry, me­da­le i na­gro­dy rze­czo­we fun­do­wa­ne przez Dy­rek­to­ra Sz­ko­ły oraz ka­len­darze na rok 2016. Dzie­się­ciu naj­lep­szych re­prezen­ta­ntów Dwu­nast­ki o­trzy­ma­ło dy­plo­my, a wszy­scy nasi za­wod­ni­cy do­sta­li słod­kie u­po­min­ki.

Jak za­wsze spraw­nie prze­pro­wa­dzony tur­niej, był za­słu­gą na­uczy­cie­li SP 12 pra­cu­ją­cych w biu­rze za­wo­dów: Beaty Sz­czę­śniak, Edyty Ujaz­dow­skiej, Anny Do­browol­skiej. Prze­bieg walki na sza­chow­ni­cach sę­dzio­wa­li li­cen­cjo­nowa­ni ar­bi­trzy: Mar­cin Do­browol­ski i Ta­de­usz Popis. Do­ku­men­ta­cja foto to za­słu­ga Edyty Ujaz­dow­skiej ( zdję­cia w ga­le­rii).

Dzię­ku­je­my Dy­rek­cji Sz­ko­ły, pani Da­nu­cie Szysz­ko, pani Au­re­lii Trza­skow­skiej i panu Ar­tu­ro­wi Wo­łoszyn­kowi za u­moż­li­wie­nie prze­pro­wa­dzenia za­wo­dów.

Do zo­ba­cze­nia za rok.

Drukuj E-mail