Gala Świętych

W pią­tek, 28 paź­dzier­nika, od­by­ła się III e­dy­cja kon­kur­su „Gala Świę­tych” , którą tym razem po­prowa­dzi­ła Zuzia z kl. 5c oraz Karol z kl. 6c. Ucźznio­wie klas czwar­tych wcie­lili się w wy­bra­ne przez sie­bie po­sta­cie świę­tych. W ka­te­go­rii „naj­liczniej prze­bra­na klasa” wy­gra­ła 4c, dru­gie miej­sce za­ję­ła 4d, trze­cie zaś – 4a.

W ka­te­go­rii in­dy­widu­al­nej jury na­gro­dzi­ło:

I miej­sce:
Łucja Ku­row­ska (4d) – św. Łucja
Iza­bel­la Wró­blew­ska (4a) – bł. Ka­ro­li­na
Wer­ni­ka Pie­trusź­czak (4c) – św. We­ro­ni­ka

II miej­sce:
Zuzia No­wa­kow­ska (4c) – św. Matka Te­resa z Kal­ku­ty
Mi­łosz Paska (4d) – św. Mak­sy­mi­lian Kolbe
Anna Ko­smal (4b) – Ar­cha­nioł Ga­briel

III miej­sce:
Pau­li­na Stec­ko (4d) – św. Fau­sty­na
Ju­lian Trza­skow­ski (4d) – św. Ju­lian
Julia Go­liń­ska (4c) – św. Fau­sty­na

Wrę­czo­no rów­nież osiem wy­róż­nień.

Pod­czas kon­kur­su wy­stą­pił ze­spół pod kie­row­nic­twem s. Oli śpie­wa­ją­cy pio­sen­ki o świę­tych.

Drukuj E-mail