Adopcja serca Nadiana Umutoniwase zakończona!

In­for­mujemy, że du­cho­wa ad­op­cja Na­diana Umu­to­ni­wa­se z Rwan­dy zo­sta­ła za­koń­czona z po­wodu zmia­ny miej­sca zamiewszkania dziec­ka i braku kon­tak­tu z ro­dzi­ną. Cie­szy­my się, że przez ponad rok mo­gli­śmy wspie­rać jego roz­wój. Dnia 16 wrze­śnia z Pal­lo­tyń­skie­go Se­kreta­riatu Mi­syj­ne­go o­trzy­ma­li­śmy in­for­ma­cję o ad­op­cji no­we­go chłop­ca Sin­thia Com­pa­ore. Ma on 13 lat i po­chodzi z Bur­ki­na Faso. Ota­czamy go naszą du­cho­wą i ma­te­rial­ną tro­ską.

Drukuj E-mail