Rodzice

Współpraca rodziców z nauczycielami

Szanowni Rodzice!

Dokładamy wszelkich starań, aby nasi uczniowie czuli się w szkole bezpiecznie i umieli nawiązywać zdrowe relacje rówieśnicze. W każdej grupie społecznej zdarzają się konflikty, również między uczniami naszej szkoły. Staramy się je na bieżąco rozwiązywać. Z różnych powodów niekiedy Państwo pierwsi dowiadujecie się o problemie dziecka zaistniałym w szkole. Bardzo prosimy, aby wszelkie kłopoty, niejasne sytuacje, zgłaszali Państwo do wychowawcy, pedagogów, psychologów, czy dyrekcji. Tylko wówczas jesteśmy w stanie skutecznie pomóc dziecku.

Zdarza się, że podejmowane bezpośrednio przez Państwa na terenie szkoły próby rozwiązywania konfliktów powodują u naszych uczniów poczucie utraty bezpieczeństwa, powstawanie trudnych emocji, a przez to komplikują rozwiązanie powstałego konfliktu. Liczymy zatem na współpracę w każdej sytuacji.

Drukuj E-mail

Za ciężki plecak — jak temu zaradzić

W związ­ku z u­sta­le­niami rady pe­da­go­gicz­nej z dnia 17 wrze­śnia 2014 roku do­ty­czą­cymi pro­ble­mu za cięż­kich ple­ca­ków szkol­nych pro­ponu­je­my kilka po­moc­nych rad, aby od­cią­żyć plecy dzie­ci:

  • do szko­ły za­bie­rać wy­łącz­nie ma­te­riały nie­zbęd­ne kon­kret­nego dnia,
  • cięż­sze pod­ręcz­niki i po­moce po­zosta­wiać w szaf­kach u­bra­nio­wych w szat­ni i za­bie­rać do­pie­ro przed kon­kret­ną lek­cją,
  • na lek­cji wy­star­czy jeden pod­ręcz­nik na ławce — warto u­sta­lić, który uczeń da­ne­go dnia go przy­no­si,
  • część na­uczy­cie­li ko­rzy­sta z pod­ręcz­ników e­lek­tro­nicz­nych — pro­ponu­je­my u­sta­lać, kiedy na lek­cji nie bę­dzie po­trzeb­ny pod­ręcz­nik w wer­sji dru­ko­wa­nej,
  • w nie­któ­rych przy­pad­kach pod­ręcz­niki można zo­sta­wić w szaf­ce, w sali lek­cyj­nej, zwłasz­cza gdy za­ję­cia od­by­wa­ją się stale w tym samym po­miesz­czeniu, a pod­ręcz­nik nie jest po­trzeb­ny w domu (np. na mu­zy­ce).

Pro­si­my ro­dzi­ców, aby po­roz­ma­wiali z dzieć­mi o tym pro­ble­mie i zwró­ci­li uwagę, co uczeń za­bie­ra ze sobą do szko­ły oraz czy cała za­war­tość ple­ca­ka jest da­ne­go dnia nie­zbęd­na.
 

Drukuj E-mail

Dla Rodziców

Drukuj E-mail