Laboratoria Przyszłości

Ucznio­wie z kl. 4b, 4c i 4d na lek­cji ję­zy­ka pol­skie­go prze­nieśli się do ma­giczne­go świa­ta Aka­de­mii pana Klek­sa. Lek­cje klek­so­gra­fii, przę­dze­nia liter oraz geo­gra­fii do­star­czy­ły wszyst­kim wielu wra­żeń. W e­fek­cie po­wsta­ły wie­lo­barw­ne klek­sy i o­ry­gi­nal­ne prace z włócz­ki, które można po­dzi­wiać w sali 16A. Już wkrót­ce na stro­nie szko­ły w za­kład­ce „Ar­ty­ku­ły oraz prace u­czniów i na­uczy­cie­li” za­mieszczo­ne zo­sta­ną za­baw­ne ry­mo­wan­ki o­pi­su­ją­ce klek­sy.

Warto dodać, że wszyst­kie prace zo­sta­ły wy­ko­na­ne z ma­te­riałów pla­stycznych za­ku­pio­nych w ra­mach pro­jek­tu La­bo­ratoria Przy­szło­ści, do któ­re­go przy­stą­pi­ła nasza szko­ła.

#LaboratoriaPrzyszłości

Czytaj dalej

Na zajęciach plastyki uczniowie wykorzystali krosna i stworzyli obraz.

#LaboratoriaPrzyszłości