Wydarzenia

Mistrzostwa powiatu w pływaniu

W czwar­tek 6 kwiet­nia na pły­wal­ni In­te­gra­cyj­nego Cen­trum Spor­tu i Re­kreacji w Jó­ze­fo­wie od­by­ły się Dru­ży­no­we Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Szkół Pod­sta­wowych w pły­wa­niu, or­ga­ni­zowane przez Sta­ro­stwo Po­wia­towe w Otwoc­ku. W za­wo­dach nie mogło za­brak­nąć re­prezen­ta­cji na­szej szko­ły, za­rów­no w ka­te­go­rii dziew­cząt jak i chłop­ców. Ucz­nio­wie Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 po raz ko­lej­ny o­ka­zali się bez­kon­ku­ren­cyj­ni wy­grywa­jąc za­wo­dy w obu ka­te­go­riach.

Zdo­by­wa­jąc mi­strzo­stwo po­wia­tu nasza re­prezen­ta­cja u­zy­ska­ła awans do dal­sze­go etapu czyli star­tu w za­wo­dach mię­dzy­po­wia­towych, które od­bę­dą się 29 kwiet­nia w Pia­secz­nie. W dru­ży­nie dziew­cząt star­to­wały: Na­talia Wilk (3e), Na­talia Ba­rań­ska (3e), Alek­san­dra Kęder (4c), Ali­cja Olek­syn (4b), We­ro­ni­ka Blech­man (5c), Kaja Wy­so­czar­ska (5b), Daria Wi­nia­rek (6d), Ewe­li­na Sit­nik (6e). W dru­ży­nie chłop­ców star­to­wali: Piotr Ma­cie­ląg (3e), Jan Ba­nasiak (3e), Mi­ko­łaj Bro­dow­ski (4a), Jakub Mu­zycz­ka (4a), Rafał Ma­cie­ląg (5b), Ma­te­usz Kurek (5b), Bar­tek Byt­niew­ski (6c), Mi­chał Kor­na­tow­ski (6c).

Wszyst­kim gra­tu­luje­my od­nie­sionego suk­ce­su. Trzy­ma­my kciu­ki za dobry wy­stęp na pły­wal­ni w Pia­secz­nie.

Drukuj E-mail