Archiwum wydarzeń

Lekcja chemii w... bibliotece

Ucz­nio­wie klas 7 u­czest­niczyli w cie­ka­wej lek­cji che­mii zor­ga­ni­zowanej przez Po­wia­tową Bi­blio­te­kę Publiczną w Otwoc­ku. Pani Ewa Koc w in­te­resu­ją­cy spo­sób przed­sta­wi­ła życie, twór­czość i o­sią­gnię­cia nie­zwy­kłej Polki — Marii Skło­dow­skiej-Curie.

Barw­ny ży­cio­rys no­blist­ki, u­do­kumen­towa­ny fo­togra­fiami zgro­ma­dzony­mi na wy­sta­wie za­cie­kawił u­czniów na­szej szko­ły. Wszyst­ko to u­pew­ni­ło nas, że wkład Marii Skło­dow­skiej-Curie w do­robek nauki, jej dzia­łal­ność są nie­ocenione dla na­sze­go kraju i dla świa­ta.

Po­nad­to dużym i miłym za­sko­cze­niem dla nas było za­in­te­reso­wanie bo­ha­ter­ki wy­sta­wy naszą miej­sco­wo­ścią.

Drukuj E-mail