Wydarzenia

Wierszowisko 2022

W po­nie­dzia­łek, 28 li­sto­pa­da, w sali wi­do­wiskowej PMDK od­by­ła się IV e­dy­cja „Wier­szo­wiska” – pre­zen­ta­cji ta­len­tów po­etyc­kich i re­cy­ta­tor­skich u­czniów i na­uczy­cie­li Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 w Otwoc­ku. W cza­sie te­go­rocz­nego wie­czo­ru ar­ty­stycz­ne­go za­ty­tu­ło­wane­go „Ka­ru­ze­la roku” za­pre­zen­to­wano wier­sze au­tor­stwa młod­szych i star­szych twór­ców z Dwu­nast­ki, po­świę­cone pięk­nu przy­ro­dy, zmie­nia­ją­cej się w na­tu­ral­nym cyklu pór roku. Wśród nich o­prócz tek­stów dzie­ci zna­lazły się rów­nież wier­sze na­uczy­cie­li: Na­talii Grab­skiej, Bo­że­ny Ka­łasy-Fer­giń­skiej, Ma­rio­li Ro­słoniec, Do­roty Pu­cyń­skiej oraz Ka­tarzy­ny Zyg­munt.

Pre­zen­ta­cję każ­dej pory roku o­twie­rał barw­ny ta­niec dzie­ci z klasy 1b, któ­rzy wraz u­cznia­mi klasy 2b u­mi­la­li słu­cha­czom czas pio­sen­ką, re­cy­ta­cją, in­sce­niza­cją, to­wa­rzy­szyli wy­stę­pom star­szych ko­le­gów. Wier­sze pre­zen­to­wa­li sami twór­cy lub przy­go­towa­ni re­cy­ta­to­rzy z klas 5b, 6b, 7b oraz 8c. Nie za­brakło pio­se­nek, po­ezji śpie­wa­nej i o­ry­gi­nal­nych in­ter­preta­cji u­zna­nych dzieł li­te­rac­kich. W tle zmie­nia­ły się ob­ra­zy i­lu­strują­ce tekst u­two­rów, a li­rycz­ny na­strój do­peł­ni­ła mu­zy­ka.

Uro­czy­stość po­prowa­dzi­ły panie Ma­rio­la Ro­słoniec i Anna Ci­choc­ka. Nad ca­ło­ścią „Wier­szo­wiska” czu­wa­ły pani Do­rota Pu­cyń­ska (cho­re­ogra­fia, ko­stiu­my, kom­pozy­cja, przy­go­towa­nie klasy pierw­szej), pani Ma­rio­la Ro­słoniec (re­ży­seria, sce­no­gra­fia, ko­stiu­my, przy­go­towa­nie klasy dru­giej) oraz pani Ka­tarzy­na Zyg­munt (sce­na­riusz, re­ży­seria, przy­go­towa­nie klas star­szych). Wspo­ma­gał je sztab po­moc­ni­ków. Pre­zen­ta­cję i pod­kład mu­zycz­ny przy­go­towa­ła pani Anna Ci­choc­ka. Nad o­pra­wą mu­zycz­ną czu­wa­li pani Ewe­li­na Wią­cek oraz uczeń klasy ósmej Da­niel Ści­sło­wicz. Dzieć­mi o­pie­kowa­ły się panie Syl­wia Miros i Anna Ćwiek. Po­nad­to pani Jo­an­na Ćwiek za­aran­żo­wała wer­ni­saż prac pla­stycz­nych u­czniów z Dwu­nast­ki, po­świę­cony porom roku, a pan Da­riusz Ćwiek za­dbał o od­powied­ni dźwięk oraz a­ku­sty­kę. Rada Ro­dzi­ców zor­ga­ni­zowała ka­wiaren­kę z pysz­nymi cia­stami. Przed­sięw­zięcie dziel­nie wspie­ra­li dwu­nast­ko­wi wo­lon­ta­riu­sze pod o­pie­ką pań Hanny Mie­lań­czuk i  Hanny Basek.

Za­an­gażo­wanie tak wielu osób – dzie­ci w róż­nym wieku, twór­ców i re­cy­ta­to­rów, u­czniów, ro­dzi­ców i na­uczy­cie­li – czyni „Wier­szo­wisko” wy­da­rze­niem waż­nym dla całej spo­łecz­no­ści szkol­nej. Po­łą­cze­nie słowa, ob­ra­zu, dźwię­ku, a nawet smaku spra­wia, że wi­do­wisko szkol­ne stało się w tym roku praw­dzi­wą ucztą dla ducha i dla zmy­słów.

Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy wspar­li to przed­się­wzięcie, a w szcze­gól­no­ści dy­rek­cji o­twoc­kie­go PMDK za u­do­stęp­nie­nie pro­fe­sjonal­nej sceny.

Drukuj E-mail