Wydarzenia

Wyniki szkolnego etapu konk. „Warszawska Syrenka”

In­for­mu­je­my, że do etapu miej­skiego w 44. e­dy­cji Kon­kur­su Re­cy­ta­tor­skiego „War­szaw­ska Sy­ren­ka” za­kwali­fiko­wali się na­stę­pu­ją­cy u­cznio­wie na­szej szko­ły:

  • We­ro­ni­ka Sze­rement kl. 0, Laura No­wic­ka kl. 2d, Wi­told Pyza kl. 3c,
  • Pola Sko­czek kl. 4b, Alek­san­dra Ko­łodziej kl. 5b, Mi­cha­lina Ku­char­ska kl. 6d,
  • Mał­go­rzata Ko­wal­ska kl. 7d, Maja Płu­żań­ska kl. 8e

Wszyst­kim ser­decz­nie gra­tu­luje­my i ży­czymy po­wodze­nia pod­czas e­li­mina­cji miej­skich!

W związ­ku z no­wy­mi ob­ostrze­nia­mi obowią­zu­jący­mi od 15 marca Or­ga­ni­zato­rzy są zmu­sze­ni zmie­nić for­mu­łę u­dzia­łu w kon­kur­sie re­cy­ta­tor­skim „War­szaw­ska Sy­ren­ka”. Na­le­ży prze­słać na­granie swo­je­go wy­stę­pu we­dług wy­tycz­nych re­gu­la­mi­nu „War­szaw­skiej Sy­ren­ki”. Na­grania w wa­run­kach do­mowych i do­stęp­ny­mi na­rzę­dziami (np. te­lefon) są jak naj­bar­dziej wła­ści­we.

Na­granie na­le­ży prze­słać na adres: klubm­ladz@mok­tis.pl do 18 marca 2021 r., do godz. 17:00. Or­ga­ni­zato­rzy su­ge­rują, aby do wy­sła­nia na­grania po­słu­żyć się por­ta­lem We­Trans­fer, bądź innym, po­dob­nym na­rzę­dziem. Na­granie na­le­ży za­ty­tu­ło­wać wg wzoru: Imię Na­zwi­sko (u­czest­ni­ka), pla­ców­ka, ka­te­go­ria wie­ko­wa np. Jan Ko­wal­ski, SP12, 0–III.

Drukuj E-mail