Wydarzenia

Wyniki konkursów z okazji Dnia Języka Ojczystego 2021

Z o­ka­zji Mię­dzy­na­ro­dowe­go Dnia Ję­zy­ka Oj­czy­ste­go prze­pro­wa­dzone zo­sta­ły w na­szej szko­le kon­kur­sy: re­cy­ta­tor­ski oraz pla­stycz­ny. Zwy­cięz­com oraz wszyst­kim u­czest­ni­kom ser­decz­nie gra­tu­luje­my! Po­ni­żej przed­sta­wiamy wy­ni­ki obu kon­kur­sów.

Wyniki konkursu recytatorskiego:

I miejsce Eryk Poniatowski (kl. 5c) recytował utwór Cypriana Kamila Norwida pt. „Moja piosnka”
II miejsce na równi (ex aequo):
Monika Zbysińska (kl. 6d) recytowała utwór Cypriana Kamila Norwida pt. „Cnót oblicze”
Paweł Rutkowski (kl. 6b) recytował utwór Tadeusza Różewicza pt. „Kto jest poetą?”
III miejsce na równi (ex aequo):
Maja Płużańska (kl. 8e) recytowała utwór Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt. „Serce”
Judyta Prządka (kl. 6a) recytowała utwór Tadeusza Różewicza pt. „Ocalony”
Wyróżnienie otrzymali: Marcelina Trzaskowska (kl. 7d), Franciszek Ulanowski (kl. 6e), Michalina Kucharska (kl. 6d), Gabriela Jaworska (kl. 6b)

Wyniki konkursu plastycznego:

I miejsce na równi (ex aequo):
Oliwia Trzaskowska (kl. 8c)
Julia Hyjek (kl. 4b)
II miejsce na równi (ex aequo):
Mateusz Okrzejski (kl. 4a)
Hanna Kurowska (kl. 6c)
 

Drukuj E-mail