Wydarzenia

Katyń 1940 – pamiętamy!

13 kwiet­nia ob­chodzi­liśmy Dzień Pa­mię­ci Ofiar Zbrod­ni Ka­tyń­skiej. Upa­mięt­niał on 80. rocz­ni­cę zbrod­ni so­wiec­kiej (w 1943 roku Niem­cy o­pu­bli­kowa­li in­for­ma­cje o od­kry­ciu w Ka­ty­niu ma­so­wych gro­bów o­fi­ce­rów Woj­ska Pol­skie­go, za­mor­dowanych przez NKWD w 1940 roku).

Od dzie­się­ciu lat przy po­mni­ku „Katyń 1940” w Otwoc­ku od­by­wa­ją się u­ro­czy­sto­ści u­pa­mięt­niają­ce o­fia­ry tej zbrod­ni. Prze­ka­zy­wany jest rów­nież pa­tro­nat nad tym miej­scem pa­mię­ci. W związ­ku z Covid-19, w tym roku szkol­nym u­ro­czy­sto­ści nie mogą się odbyć, jed­nak na­szym obowiąz­kiem jest pa­mię­tać o za­mor­dowanych, o od­da­niu czci tym, któ­rzy od­da­li życie za Oj­czy­znę bez prawa do walki i prze­ka­zy­wać praw­dę o Ka­ty­niu ko­lej­nym po­kole­niom.

Z ko­ścioła Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go w Otwoc­ku, 19 kwiet­nia o godz. 12.30, trans­mi­to­wana bę­dzie Msza św. w in­ten­cji ofiar ka­tyń­skich. Po Mszy św., pod po­mni­kiem „Katyń –1940”, zo­sta­ną zło­żone kwia­ty.

Po­nad­to, za­praszamy do za­po­znania się z ma­te­riałami przy­go­towa­nymi przez IPN w związ­ku z 80. rocz­ni­cą zbrod­ni ka­tyń­skiej:


https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2490038,IPN-upamietni-80-rocznice-Zbrodni-Katynskiej-W-ramach-obchodow-min-plyta-Sprawa-Katynia


https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/wystawy/wystawy-elementarne/94416,Zbrodnia-Katynska-1940-Zaglada-polskich-elit.html


https://www.katyn-pamietam.pl/lech-makowiecki-ostatni-list/

Drukuj E-mail