Wydarzenia

Prawie jak alchemicy

Otrzy­ma­li­śmy sre­bro! Ucz­nio­wie klas ó­smych po­kry­li sre­brem pro­bów­ki i kolbę. Do­świad­cze­nie wy­wo­ła­ło dużo ra­do­ści u mło­dzie­ży, wy­da­wało się nie­moż­liwe w wa­run­kach pra­cow­ni szkol­nej o­trzy­ma­nie tak szla­chet­nego me­ta­lu.

Dzie­ci z klas siód­mych i ó­smych w ra­mach zajęć z pro­jek­tu „Otwar­te Sz­ko­ły Otwoc­ka” sa­mo­dziel­nie wy­ko­na­ły sze­reg cie­ka­wych do­świad­czeń: o­trzy­ma­ły różne sole kil­ko­ma me­to­da­mi, o­trzy­ma­li tlen, dwu­tle­nek węgla i wodór. Iden­ty­fi­ko­wa­li te gazy a na­stęp­nie ba­dali ich wła­ści­wo­ści. Nie­spo­dzian­kę przy i­den­ty­fika­cji spra­wił wodór, pod­pa­lając jego nie­wiel­ką ilość przy do­stę­pie po­wie­trza o­trzy­ma­liśmy e­fek­ty spe­cjal­ne tzw. „szczek­nię­cie”. Dużym za­sko­cze­niem dla u­czniów była moż­li­wość spa­lania ma­gne­zu nie tylko w tle­nie ale także w wo­dzie i dwu­tlen­ku węgla. Po prze­rwie w za­ję­ciach szkol­nych bę­dzie­my kon­ty­nu­ować nie­sa­mo­witą, cza­sami za­skaku­ją­cą, przy­go­dę z che­mią.

Drukuj E-mail