Wydarzenia

Międzyszkolne pracownie przyrody

W „Dwu­na­st­ce” re­ali­zu­jemy sze­reg cie­ka­wych pro­jek­tów. Ostat­nio pro­wa­dzi­liśmy za­ję­cia przy­rod­ni­cze w ra­mach współ­pra­cy z Cen­trum Nauki Ko­per­nik w War­szawie. „MIĘDZYSZKOLNE PRACOWNIE PRZYRODY” to tytuł pro­jek­tu, który za­in­spiro­wał na­uczy­cie­li na­szej pla­ców­ki do or­ga­ni­zacji cie­ka­wych zajęć dla u­czniów.

Dzie­ci ba­dały wła­ści­wo­ści wielu sub­stan­cji za­stanawiając się, które z nich są od­powied­nie do zbu­do­wa­nia stat­ku ko­smicz­ne­go. Nauka była po­łą­czona z za­bawą. Ucz­nio­wie po­szu­ki­wa­li od­powie­dzi na­py­tania: które sub­stan­cje są do­bry­mi prze­wod­ni­ka­mi cie­pła i e­lek­trycz­no­ści, jakie są róż­ni­ce w gę­sto­ści sub­stan­cji, jakie mają wła­ści­wo­ści i fak­tu­rę, czy po­sia­dają wła­ści­wo­ści ma­gne­tycz­ne? Dzie­ci wy­ko­nywa­ły test zde­rzenia.

W dru­giej czę­ści pro­jek­tu u­cznio­wie za­mie­nili się w „KONSTRUKTORÓW MARZEŃ”. W tej czę­ści ko­lej­ne wy­zwa­nia dla u­czniów to:

  • pro­jek­towa­nie ba­ne­ra od­por­ne­go na wiatr,
  • pro­jek­towa­nie śmi­gła dla stat­ku po­wietrz­nego,
  • bu­do­wa­nie spa­do­chronu, który do­star­czy ła­du­nek,
  • bu­do­wa­nie śmi­gła dla e­lek­trow­ni wia­tro­wej.

Za­ję­cia były o­ka­zją do re­ali­zacji bar­dzo cie­ka­wych i cza­sami trud­nych zadań. Sty­mu­lo­wa­ły do twór­cze­go my­śle­nia i for­mu­łowa­nia wła­snych pro­ble­mów ba­daw­czych. Wy­zwa­nia wpro­wa­dzi­ły u­czniów do eks­cy­tu­ją­cego świa­ta in­ży­nie­rii lot­ni­czej.

Drukuj E-mail