Wydarzenia

EkoPaka

Klasa 1d za­kwali­fiko­wała się do u­działu w pro­gramie e­du­ka­cyj­nym „Eko­Pa­ka – za­my­kamy obieg su­row­ców”. Zatem nasza szko­ła zo­stał jedną z 30 szkół z wo­je­wódz­twa ma­zo­wiec­kiego, które biorą u­dział pro­gramie or­ga­ni­zowanym przez INTERSEROH Or­ga­ni­zację Odzy­sku Opa­ko­wań. Jest to pro­gram e­du­ka­cji e­ko­logicz­nej re­ali­zo­wany przez szko­ły z myślą o dzie­ciach w wieku wcze­snosz­kol­nym. Pierw­sza e­dy­cja skie­ro­wa­na była do 50 bi­blio­tek z całej Pol­ski.

Do na­szej szko­ły do­tar­ła e­du­ka­cyj­no-za­bawo­wa paka po­świę­cona 8 su­row­com: ALUMINIUM, DREWNO, SZKŁO, PAPIER, TWORZYWA SZTUCZNE, WIELOMATERAIŁOWE, BIOODPADY, ELEKTROODPADY. Ma­te­riały po­mogą przy­bli­żyć mło­dym e­ko­loż­kom i e­ko­logom wszyst­kie su­row­ce. Skąd się one biorą? Co z nich pro­du­kuje­my? Co po­wsta­je w wy­ni­ku re­cy­klin­gu od­pa­dów?

Pod ha­słem #Eko­Pa­ka #Za­my­kamyObieg or­ga­ni­zator za­mie­rza po­ka­zać za­mknię­ty obieg su­row­ców, aby dzie­ci ro­zu­mia­ły, że to, co zo­sta­je z pro­duk­tów – o­pa­kowania, zu­ży­te e­lemen­ty – to nie śmie­ci, ale ma­te­riał, z któ­re­go można stwo­rzyć coś no­we­go. Eko­Pa­ka po­zwoli wpro­wa­dzić naj­młod­szych od­bior­ców w za­gad­nie­nia ważne z punk­tu wi­dze­nia wy­cho­wa­nia od­powie­dzial­nego i wraż­li­we­go e­ko­logicz­nie kon­su­men­ta.

 

 

Drukuj E-mail