Wydarzenia

Minuta ćwiczeń dla Edyty

W so­botę, 14 grud­nia, od­by­ła się wspa­niała akcja cha­ry­tatyw­na – u­sta­no­wie­nie re­kor­du szko­ły, nie tylko tego spor­towe­go, ale przede wszyst­kim tego w po­ma­ganiu. Pra­wie 350 osób spo­tka­ło się o go­dzi­nie 12.00, żeby pomóc w szczyt­nym celu i ze­brać pie­nią­dze dla Edyty wal­czą­cej z no­wotworem – mamy na­szej u­czen­ni­cy. Przez mi­nu­tę wy­ko­nywa­li­śmy no­ży­ce-prze­sko­ki. Co to były za e­mo­cje, ra­dość i wresz­cie sa­tys­fak­cja! Ro­dzi­ce i spon­sorzy przy­go­towa­li słod­ką ka­wiaren­kę, a u­cznio­wie i na­uczy­cie­le kier­masz bo­żona­rodze­niowy.

Takie wy­da­rze­nia po­ka­zu­ją, jakie wiel­kie serca mają miesz­kań­cy Otwoc­ka!

Or­ga­ni­zato­rami im­pre­zy byli: Fun­da­cja Dru­ży­na Bła­że­ja, Ża­ne­ta Fit­ness, Sz­ko­ła Pod­sta­wowa nr 12 w Otwoc­ku, wła­ści­cie­le skle­pu Livio i pie­kar­ni Wanda.

Drukuj E-mail