Wydarzenia

Ptronat nad pomnikiem „Katyń – 1940”

W nie­dzielę, 14 kwiet­nia u­czest­ni­czy­liśmy w u­ro­czy­sto­ściach pa­trio­tycz­nych po­świę­conych pa­mię­ci na­szych ro­da­ków po­mor­dowa­nych na Wscho­dzie: w Ka­ty­niu, Char­ko­wie, Mied­no­je i in­nych miej­scach kaźni. Uro­czy­stość roz­poczę­ła się Mszą św. w ko­ście­le Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go. Po na­bo­żeń­stwie de­lega­cje władz sa­mo­rzą­dowych, szkół i in­sty­tu­cji zło­ży­ły kwia­ty przy po­mni­ku „Katyń – 1940”.

Ten dzień był szcze­gól­ny dla na­szej szko­ły. Na cały rok prze­ję­li­śmy o­pie­kę nad miej­scem pa­mię­ci. Wi­do­mym zna­kiem ob­ję­cia pa­tro­natu było prze­ka­zanie nam mi­nia­tu­ry po­mni­ka, która zo­sta­nie wy­eks­po­nowa­na w szko­le na ho­norowym miej­scu. Uro­czy­stość zor­ga­ni­zował Ze­spół Szkół im. Ks. Ste­fa­na Kard. Wy­szyń­skie­go w Kar­cze­wie, który przez dwa­na­ście mie­się­cy o­pie­kował się po­mni­kiem.

Rok na­sze­go pa­tro­natu bę­dzie szcze­gól­nym cza­sem przy­bli­że­nia u­czniom Dwu­nast­ki tej wiel­kiej hi­sto­rycz­nej tra­ge­dii. Ch­ce­my jak naj­god­niej u­pa­mięt­nić ty­sią­ce Po­la­ków za­mor­dowanych przez so­wiec­kich zbrod­nia­rzy w 1940 roku, jak rów­nież pod­czas całej II wojny świa­to­wej i po jej za­koń­cze­niu.

Drukuj E-mail