Wydarzenia

Tajemnicza skrzynka w bibliotece

Najm­łod­si czy­tel­ni­cy na­szej bi­blio­te­ki, dzie­ci z ze­rów­ki o­bej­rza­ły i wy­słu­cha­ły przy­go­towa­ne spe­cjal­nie dla nich przed­sta­wienie „Czer­wo­ny Kap­tu­rek” pod­czas spo­tka­nia z te­atrzy­kiem Ka­mi­shibai. Ka­mi­shibai to wy­wo­dzą­cy się z Ja­po­nii teatr i­lu­stra­cji. Jest to tech­ni­ka o­powia­dania hi­sto­rii z wy­ko­rzysta­niem i­lu­stro­wa­nych pa­pie­ro­wych kart, które u­miesz­czo­ne są w drew­nia­nej skrzyn­ce, która nosi nazwę butai. Skrzyn­ka ta, skła­da się z ramki z miej­scem do u­miesz­cza­nia plan­szy oraz z ru­cho­mych o­kien­nic. Po ich o­twar­ciu roz­poczy­na się spek­takl. Dzie­ci z za­in­te­reso­waniem wy­słu­cha­ły i o­bej­rza­ły bajkę, a przy o­ka­zji do­wie­dzia­ły się, że nie na­le­ży ufać nie­zna­jo­mym.

Drukuj E-mail