Wydarzenia

Piknik naukowy w PMDK

Dwu­nast­ka ko­lej­ny już raz go­ści­ła na zor­ga­ni­zowanym przez PMDK pik­niku na­uko­wym. Sto­iska che­micz­ne i zoo­logicz­ne cie­szy­ły się o­grom­nym za­in­te­reso­waniem od­wie­dza­ją­cych gości. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wo­lon­ta­riu­szom i na­uczy­cie­lom za tę wspa­niałą pro­mocję na­szej szko­ły.

Drukuj E-mail