SK Caritas – zbiórka żywności

Już po raz trze­ci wo­lon­ta­riu­sze na­sze­go SKC wzię­li u­dział w Ogól­no­pol­skiej Zbiór­ce Żyw­no­ści Ca­ri­tas, która od­by­ła się w dniach 3–4 grud­nia na te­renie skle­pu Lidl w Otwoc­ku przy ul. Kra­szew­skiego. Pięt­na­stu wo­lon­ta­riu­szy SKC z Dwu­nast­ki, przy współ­pra­cy ze Świe­tlicą Sióstr Al­ber­ty­nek oraz Sz­ko­łą Pod­sta­wową „Stru­mie­nie” w Jó­ze­fo­wie, o­fiar­nie zbie­ra­ło żyw­ność na rzecz Cen­trum In­ter­wen­cji Kry­zyso­wej w Otwoc­ku. Je­steśmy wdzięcz­ni Kie­row­nic­twu su­per­mar­ketu Lidl oraz Pra­cow­ni­kom pla­ców­ki za współ­pra­cę a wszyst­kim Dar­czyń­com za ich hoj­ność.

Drukuj E-mail