Dzień Pokoju

Nasza szko­ła włą­czy­ła się w ob­chody Mię­dzy­na­ro­dowe­go Dnia Po­koju. Wo­lon­ta­riu­sze SKC wraz z in­ny­mi u­cznia­mi 21 wrze­śnia przy­go­towa­li o­kolicz­no­ścią de­ko­ra­cję. Na o­grodze­niu szkol­nym za­wi­sły go­łąb­ki po­koju, kwia­ty z na­pi­sem „pokój” w róż­nych ję­zy­kach oraz sen­ten­cje zna­nych ludzi na temat po­koju. Przez ty­dzień ta nie­co­dzien­na de­ko­ra­cja za­chę­cała do za­trzy­mania się i za­stano­wie­nia: W jaki spo­sób ja mogę przy­czyniać się do bu­do­wa­nia po­koju w swoim naj­bliż­szym o­tocze­niu?

Drukuj E-mail