Dwunastkowa Drużyna Maryi

Jest nas już 50 osób!

W od­powie­dzi na o­bec­ną sy­tu­ację w Pol­sce i świe­cie od 18 marca rusza mo­dli­tew­na akcja ró­żań­co­wa. Każde dziec­ko, która weź­mie w niej u­dział pro­szone jest o od­mó­wie­nie co­dzien­nie wy­zna­czo­nej dziesiątki ró­żań­ca oraz mo­dli­twy:

Wszech­mo­gą­cy, wiecz­ny Boże!
Do Cie­bie przez ręce Maryi, na­szej u­ko­cha­nej Matki, za­no­si­my go­rą­ce proś­by o mi­ło­sier­dzie.
Od­da­je­my Ci nas sa­mych, nasze ro­dzi­ny, mia­sto, Oj­czy­znę i cały świat.
Pro­si­my, po­wstrzy­maj swoją mocą pa­nu­ją­cą e­pi­demię i po­zwól nam jak naj­szyb­ciej wró­cić do nor­mal­no­ści.
Miej w swo­jej o­pie­ce wszyst­kich za­rażo­nych, ob­ję­tych kwa­ran­tan­ną i tych, któ­rzy się nimi o­pie­ku­ją.
Zmar­łych przyj­mij do nieba, gdzie nie ma już cho­rób i bólu.
Ma­ry­jo, Uz­dro­wie­nie cho­rych, wy­pra­szaj świa­tu po­trzeb­ne łaski i módl się za nami!

Jest nas już 43, ale nadal cze­ka­my na nowe osoby. Pro­szę o zgła­szanie swo­jej go­towo­ści do s. Syl­wii przez dzien­nik.

Drukuj E-mail