Wycieczka SK Caritas

W środę, 4 kwiet­nia wo­lon­ta­riu­sze Sz­kol­ne­go Koła Ca­ri­tas wy­bra­li się na wy­ciecz­kę do War­szawy. Pierw­szym jej punk­tem było od­wie­dzenie Se­kreta­riatu Mi­syj­ne­go, gdzie dzie­ci o­pła­ci­ły ko­lej­nej mie­sią­ce nauki oraz prze­ka­zały list do na­szej pod­opiecz­nej Al­phon­si­ny z Rwan­dy.

Ko­lej­nym e­ta­pem było po­zna­nie jak wy­glą­da praca w ja­dło­daj­ni dla bez­dom­nych im. Brata Al­ber­ta. Pani Iza o­powie­działa nam o spe­cy­fi­ce i dzia­łal­no­ści pla­ców­ki. Na końcu cała grupa udała się do bu­dyn­ku Ca­ri­tas Die­cezji War­szaw­sko-Pra­skiej, gdzie ks. Rafał Paż­dzioch – wi­ce­dy­rek­tor Ca­ri­tas DWP o­powie­dział wo­lon­ta­riu­szom o co­dzien­nej pracy Ca­ri­tas, przed­sta­wił jej pra­cow­ni­ków. Na­stęp­nie dzie­ci zo­ba­czy­ły jak funk­cjo­nuje Spe­cjal­ny Ośro­dek Wy­cho­waw­czy.
Pod­czas po­by­tu w sie­dzibie Ca­ri­tas nowi wo­lon­ta­riu­sze o­trzy­ma­li le­gi­ty­ma­cje człon­kow­skie, sta­jąc się peł­no­praw­ny­mi człon­ka­mi SKC. Nasz wy­jazd miał zna­cze­nie za­rów­no po­znaw­cze, jak i for­ma­cyj­ne.

Drukuj E-mail