Rodzice

Kryzys u dziecka

Aby dzia­łania po­dej­mowa­ne przez szko­łę były e­fek­tyw­ne, ro­dzi­ce po­win­ni mieć na nie rze­czy­wi­sty wpływ. Dla­te­go tak ważna jest współ­pra­ca i part­ner­stwo. Po­rozu­mie­nie jest nie­zwy­kle i­stot­nym e­lemen­tem w sy­tu­acjach trud­nych, kry­zyso­wych, któ­rych roz­wią­za­nie bez po­mocy ro­dzi­ców jest nie­mal­że nie­moż­liwe. Kry­zys dziec­ka jest mo­men­tem zwrot­nym w życiu, sta­nem zwią­za­nym z dużym na­pię­ciem e­mo­cjonal­nym, ne­ga­tyw­nymi u­czucia­mi, po­czu­ciem bez­rad­no­ści, a także ob­ja­wami so­ma­tycz­nymi. Niżej przed­sta­wio­ne zo­sta­ły symp­to­my kry­zysu u dziec­ka oraz za­sady po­stę­powa­nia z dziec­kiem u­moż­li­wia­ją­ce u­nik­nie­cie sy­tu­acji kry­zyso­wych.

 

SYMPTOMY KRYZYSU DZIECKA
(według Greenstone’a i Levitona)

Poznawcze:

 • dezorientacja
 • zawężenie pola uwagi
 • kłopoty z koncentracją
 • spontaniczne obrazy z przeszłości
 • niepewność
 • trudności w podejmowaniu decyzji
 • koszmary senne

Emocjonalne:

 • niepokój o przyszłość
 • ogólny niepokój
 • szok
 • zaprzeczanie
 • brak poczucia bezpieczeństwa
 • zmęczenie
 • poczucie
 • winy
 • poczucie utraty kontroli
 • żal
 • wściekłość
 • otępienie
 • niepewność
 • lęk
 • poczucie bezradności
 • depresja
 • panika
 • rozpacz
 • frustracja
 • nieprzystosowanie
 • oszołomienie
 • złość
 • podenerwowanie

Behawioralne:

 • wycofanie się
 • zaburzenia snu
 • wybuchy gniewu
 • zmiana w aktywności
 • nasilenie się zmęczenia
 • częste korzystanie ze zwolnień lekarskich
 • nadużywanie alkoholu lub leków
 • trudności w normalnym funkcjonowaniu
 • czyny antyspołeczne
 • częste wizyty u lekarza bez wyraźnych powodów
 • gniew na Boga
 • niechęć do wypełniania obowiązków religijnych
 • regresja
 • płacz
 • zmiana w sposobie komunikowania się
 • nadmierne zajmowanie się kryzysem i pomijanie innych obszarów życia
 • osłabienie wydajności w pracy
 • osłabione reakcje
 • reakcje histeryczne

 

ZASADY POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM UMOŻLIWIAJĄCE UNIKNIECIE SYTUACJI KRYZYSOWYCH

 • Przyzwalanie na popełnianie błędów (bezpieczna porażka).
 • Uczenie młodzieży czerpania korzyści z popełnianych błędów, oswajanie ich z sytuacjami zarówno sukcesu i powodzenia życiowego, jak i porażek oraz niepowodzeń.
 • Niewyręczanie dziecka, a towarzyszenie mu w dochodzeniu do prawidłowego rozwiązania.
 • W sytuacji oceniania — podkreślanie mocnych stron oraz prowokowanie do samodzielnego szukania błędów.
 • Stwarzanie okazji do ujawniania oraz realizowania zainteresowań w wybranych dziedzinach i wzmacnianie ich.
 • Zachęcanie do porównań ze swoimi poprzednimi osiągnięciami w określonym zakresie.
 • Modelowanie pozytywnego nastawienia do siebie.
 • Bezwarunkowe akceptowanie dziecka ocenianie zachowania, a nie osoby.
 • Unikanie etykietowania (jesteś głupi, dziwaczny, inny niż twoi rówieśnicy, nie taki, jak chcielibyśmy).
 • Uwzględnianie różnych potrzeb dziecka i udzielanie mu adekwatnego wsparcia.
 • Bycie otwartym na informacje zwrotne płynące od dziecka.
 • Wspieranie spontaniczności, kreatywności, pomysłowości i oryginalności.
 • Stosowanie strategii zaradczych i wspierających rozwój stosownie do indywidualnych problemów i momentów rozwojowych,
 • Otwarcie na pomoc specjalistyczną - dorosły także ma prawo nie radzić sobie ze wszystkimi problemami.

Żródło: Monitor Dyrektora Szkoły, nr 48/2014

Drukuj E-mail