Rodzice

Jak wspierać dzieci w powrocie do szkoły

Po­ni­żej prze­ka­zu­jemy Pań­stwu po­rad­nik „Jak wspie­rać dzie­ci w po­wrocie do szko­ły” przy­go­towa­ny przez Po­wia­tową Po­rad­nię Psy­cho­logicz­no-Pe­da­go­gicz­ną w Otwoc­ku.

►►►PORADNIK►►►

Drukuj E-mail