Rodzice

Wpłaty za zagubiony klucz, identyfikator lub legitymację szkolną

ZGUBIONY KLUCZ DO SZAFKI

W przy­pad­ku za­gu­bie­nia klu­cza do szaf­ki, na­le­ży wpła­cić kwotę 15 zł na ra­chu­nek Rady Ro­dzi­ców:
Rada Ro­dzi­ców przy Sz­ko­le Pod­sta­wowej nr 12 w Otwoc­ku,
14 1600 1462 1843 1592 4000 0001
W miej­scu na ko­re­spon­den­cje na­le­ży wpi­sać imię i na­zwi­sko u­cznia, klasę, nr szaf­ki i in­for­ma­cję, czy jest to szaf­ka na książ­ki, czy też na u­bra­nia.

Do­robiony klucz do szaf­ki w szat­ni od­bie­ra się u pani Iwony Sko­niecz­nej, szat­niarki
Do­robiony klucz do szaf­ki na pod­ręcz­ni­ki od­bie­ra się u pani Marty Ma­to­sek.

ZGUBIONY IDENTYFIKATOR

W przy­pad­ku za­gu­bie­nia lub znisz­cze­nia i­den­ty­fika­tora, na­le­ży wpła­cić kwotę 12 zł na ra­chu­nek Rady Ro­dzi­ców:
Rada Ro­dzi­ców przy Sz­ko­le Pod­sta­wowej nr 12 w Otwoc­ku,
14 1600 1462 1843 1592 4000 0001
W miej­scu na ko­re­spon­den­cje na­le­ży wpi­sać imię i na­zwi­sko u­cznia, klasę.

Nowy i­den­ty­fika­tor od­bie­ra się w se­kreta­riacie.

ZAGUBIONA LEGITYMACJA SZKOLNA

W przy­pad­ku ko­niecz­no­ści wy­ro­bie­nia du­pli­ka­tu le­gi­ty­ma­cji szkol­nej na­le­ży wpła­cić kwotę 9 zł na ra­chu­nek szko­ły:
Sz­ko­ła Pod­sta­wowa nr 12 w Otwoc­ku,
45 8001 0005 2001 0008 0158 0004
W miejscu na korespondencję należy wpisać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz „duplikat legitymacji”.

Za­gu­bie­nie le­gi­ty­ma­cji na­le­ży zgło­sić w se­kreta­riacie.
 

Drukuj E-mail