Aktualności

Uwaga, ogłaszamy konkursy!

Rok 2020 jest Ro­kiem Ju­bi­le­uszo­wym dla na­szej Sz­ko­ły. „Dwu­nast­ka” ob­chodzi 35. u­ro­dzi­ny! Z tej o­ka­zji w na­szej pla­ców­ce od­bę­dzie się sze­reg wy­da­rzeń. Obec­ną prze­rwę od zajęć w szko­le chce­my wy­ko­rzystać mię­dzy in­ny­mi na wy­ko­na­nie prac kon­kur­sowych.

Ogła­szamy na­stę­pu­ją­ce kon­kur­sy:

  1. Kon­kurs pla­stycz­ny dla klas 0–7
  2. Kon­kurs li­te­rac­ki w ję­zy­ku pol­skim dla klas 4–8
  3. Kon­kurs li­te­rac­ki w ję­zy­ku an­giel­skim dla klas 4–8
  4. Kon­kurs na cie­ka­wy sce­na­riusz lek­cji o te­ma­ty­ce ju­bi­le­uszo­wej dla kas 6–8

Tytuł prze­wod­ni wszyst­kich kon­kur­sów: „SZKOLNE OBRAZKI”.

Przed­sta­wiamy po­my­sły na kon­kur­sy pla­stycz­ne i li­te­rac­kie, li­czy­my jed­nak na cie­ka­we, nowe kon­cep­cje u­czest­ni­ków.

  1. Mój pierw­szy dzień w Sz­ko­le (SP12 z punk­tu wi­dze­nia u­cznia, na­uczy­cie­la)
  2. Moje naj­mil­sze prze­ży­cie w SP nr 12
  3. Nasze wspo­mnie­nia
  4. Nau­czy­ciel – mój mistrz
  5. To był pa­mięt­ny mecz, nie­zwy­kłe za­wo­dy
  6. Pa­mięt­nik z Zie­lo­nej Sz­ko­ły albo szkol­nej wy­pra­wy

Do u­dzia­łu w kon­kur­sach za­chę­camy u­czniów i na­uczy­cie­li.

Naj­lep­sze prace u­czniów i na­uczy­cie­li będą o­pu­bli­kowa­ne na stro­nie in­ter­neto­wej szko­ły. Po­nad­to u­cznio­wie za  naj­wy­żej o­ce­nione prace pla­stycz­ne i li­te­rac­kie o­trzy­ma­ją naj­wyż­sze oceny. Za naj­cie­kaw­szy sce­na­riusz lek­cji prze­wi­dzia­na jest na­gro­da rze­czo­wa.

Prace kon­kur­sowe na­le­ży prze­ka­zać do pani Agniesz­ki Ka­miń­skiej, pani Agniesz­ki Nie­wiń­skiej lub pani Anity Woj­cie­chow­skiej (o­czy­wi­ście do­pie­ro po po­wrocie do szko­ły).

 

Drukuj E-mail