Aktualności

Zarządzenie dotyczące boisk

W celu za­po­bie­żenia roz­prze­strzenia­niu się ko­rona­wi­ru­sa SARS-Cov-2 wśród miesz­kań­ców Mia­sta Otwoc­ka w dniach od 13 do 25 marca 2020 roku dzia­łal­ność bo­iska szkol­ne­go po­łożone­go przy ul. An­driol­le­go 76 w Otwoc­ku, zo­sta­je za­wie­szo­na.

Treść zarządzenia dyrektora szkoły

Drukuj E-mail