Aktualności

Uwaga! Szkoła i przedszkole zamknięte

Sza­now­ni Pań­stwo,

w związ­ku z de­cy­zją Pre­zesa Rady Mi­nistrów Ma­te­usza Mo­ra­wiec­kiego ogłoszoną po po­sie­dzeniu Rzą­do­we­go Ze­spo­łu Za­rzą­dzania Kry­zyso­we­go, w dniach 12–13.03.2020 (czwar­tek, pią­tek) w pla­ców­kach o­świa­towych zo­sta­ją za­wie­szo­ne za­ję­cia dy­dak­tycz­no-wy­cho­waw­cze. W szcze­gól­nie uza­sad­nio­nych przy­pad­kach w tych dniach będą się od­by­wa­ły za­ję­cia opie­kuń­cze w godz. 7.00–17.00 (szcze­gó­ło­we in­for­ma­cje będą u­do­stęp­nia­ne te­lefo­nicz­nie lub na stro­nie in­ter­neto­wej szko­ły).

Od po­nie­dział­ku 16 marca 2020 roku do środy 25 marca 2020 roku szko­ły i przed­szko­la zo­sta­ją za­mknię­te. Ro­dzi­com dzie­ci do 8 roku życia przy­słu­guje za­si­łek o­pie­kuń­czy w licz­bie 14 dni na pod­sta­wie u­sta­wy z dnia 2 marca 2020 roku o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach zwią­za­nych z za­po­bie­ganiem, prze­ciw­dzia­łaniem i zwal­czaniem COVID-19, in­nych cho­rób za­kaź­nych oraz wy­wo­ła­nych nimi sy­tu­acji kry­zyso­wych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374). Wzór o­świad­cze­nia do­stęp­ny na stro­nie ZUS.

Ape­lu­jemy o od­powie­dzial­ność i do­pil­nowa­nie, aby dzie­ci w tym cza­sie po­zosta­ły w do­mach i nie kon­taktowały się z ró­wie­śnika­mi i o­soba­mi star­szy­mi.

W przy­pad­ku wy­stą­pie­nia ob­ja­wów, bądź kon­taktu z osobą z grupy ry­zyka pro­si­my o kon­takt z Po­wia­tową Sta­cją Sa­ni­tar­no-Epi­de­mio­logicz­ną w Otwoc­ku: tel. 22 779 48 33 w godz. 7.30–15.05, tel. 515 256 220 czyn­ny w dni po­wsze­dnie w godz. 15.05–20.00, w so­botę, nie­dziele i świę­ta w godz. 10.00–15.00. In­fo­li­nia ca­ło­dobowa: 800 190 590.

In­for­ma­cja z po­sie­dzenia Gmin­ne­go Ze­spo­łu Za­rzą­dzania Kry­zyso­we­go

Komunikat MEN

Uwaga! REKRUTACJA do szko­ły i od­dzia­łów przed­szkol­nych od­by­wać się bę­dzie w go­dzi­nach od 7.00 do 10.00. Wnio­sek w ko­per­cie lub tecz­ce o­pa­trzonej ak­tu­al­nym nu­me­rem te­lefo­nu na­le­ży po­zosta­wić w wy­zna­czo­nym w szko­le miej­scu. W razie ko­niecz­no­ści ko­rek­ty bę­dzie­my się z Pań­stwem kon­tak­tować te­lefo­nicz­nie.

Drukuj E-mail