Nasze ZOO

Innowacyjne programowanie

W tym roku szkol­nym nasza szko­ła re­ali­zo­wała mi­niste­rial­ny pro­jekt „Pi­lo­ta­żowe wdro­że­nie pro­gra­mowania w e­du­ka­cji for­mal­nej w o­par­ciu o in­no­wa­cje pe­da­go­gicz­ne oraz pro­gra­my au­tor­skie w szko­łach”. In­no­wa­cja była re­ali­zo­wana w kla­sie 4c i 4e oraz w kla­sie 1c w ra­mach zajęć kom­pu­te­rowych oraz na za­ję­ciach do­dat­kowych.

Czytaj dalej

Podziękowania od rodziców

W tym roku pracę na sta­no­wi­sku dy­rek­to­ra szko­ły koń­czy pani Da­nu­ta Szysz­ko. W mi­nio­nym ty­go­dniu spo­tka­ła się z przed­sta­wi­cielami ro­dzi­ców, któ­rzy po­dzię­kowa­li za wie­lo­let­nie peł­nienie obowiąz­ków dy­rek­to­ra. Do­łą­cza­my się do tych po­dzię­kowań i ży­czymy wielu suk­ce­sów w dal­szej pracy. Śpie­szy­my rów­nież po­in­for­mować, że pani Szysz­ko po­zosta­je w na­szej szko­le i od wrze­śnia bę­dzie u­czy­ła che­mii i przy­ro­dy.

List bibliotekarzy do rodziców

Drodzy  Rodzice!
Ba­dania do­wodzą, że ma­lu­chy, któ­rym czy­ta­no le­piej radzą sobie w szko­le. To dzię­ki temu, że dziec­ko słu­cha­jąc ćwi­czy pa­mięć, kon­cen­tra­cję i roz­wi­ja wy­obraź­nię. Świat, w któ­rym ży­je­my jest coraz bar­dziej skom­pli­kowa­ny, la­wi­no­wo na­rasta ilość in­for­ma­cji, na­stę­pu­je coraz szyb­szy przy­rost wie­dzy, a z tym wiążą się zmia­ny na rynku pracy.

Czytaj dalej

„Caritas = Miłość”

We wto­rek, 9 maja trzech wo­lon­ta­riu­szy na­sze­go SKC wzię­ło u­dział w Die­cezjal­nym Kon­kur­sie „Ca­ri­tas = Mi­łość” zor­ga­ni­zowanym przez Ca­ri­tas Die­cezji War­szaw­sko-Pra­skiej z o­ka­zji 25-lecia jej po­wsta­nia. Cie­szy­my się, że Zu­zan­na Ko­łodziej za­ję­ła 1. miej­sce, a Jakub Sze­rega 2. miej­sce. Gra­tu­luje­my zwy­cięz­com! Wrę­cze­nia dy­plo­mów i na­gród do­konał abp Hen­ryk Hoser SAC 20 maja pod­czas u­ro­czy­stych ob­chodów srebr­nego Ju­bi­le­uszu Ca­ri­tas DWP.

Czytaj dalej

Przedstawienia wielkanocne

Z o­ka­zji Świąt Wiel­ka­noc­nych wo­lon­ta­riu­sze SKC przy współ­pra­cy z klasą 6a i 5b przy­go­towa­li u­ro­czy­sty apel przy­go­towu­ją­cych u­czniów do do­bre­go prze­ży­cia Wiel­ka­no­cy. W pro­gra­mie zna­lazła się in­sce­niza­cja o zmar­twych­wstaniu Je­zu­sa, zo­sta­ły za­pre­zen­to­wane rów­nież zwy­cza­je świą­tecz­ne z róż­nych kra­jów. 25 kwiet­nia nasi mło­dzi ak­to­rzy po­szli z przed­sta­wieniem do Przedsz­ko­la nr 4 oraz Przedsz­ko­la „Ser­dusz­ko” w Otwoc­ku. Na ko­niec miało miej­sce spo­tka­nie z se­kreta­rzem SKC, który wrę­czył na­szych nowym wo­lon­ta­riu­szom le­gi­ty­ma­cje.

Czytaj dalej

Szlachetna pomoc, za którą bardzo dziękujemy!

Ro­dzi­na u­czniów na­szej szko­ły zna­lazła się w bar­dzo trud­nej sy­tu­acji ży­cio­wej. Sz­kol­ne Koło Wo­lon­ta­riatu o­głosi­ło akcję po­mocy w for­mie zbiór­ki ży­wot­no­ści i che­mii do­mowej.

Czytaj dalej

Święto dwunastkowych talentów

To było praw­dzi­we świę­to dwu­nast­ko­wych ta­len­tów. W mi­nio­ną so­botę na de­skach go­ścin­nej sceny Te­atru Miej­skiego im. Ste­fa­na Ja­racza za­pre­zen­to­wała się cała rze­sza u­ta­len­to­wanych u­czniów Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12. Sz­tu­ki pla­stycz­ne, śpiew, ta­niec, gra na in­stru­men­tach, a nawet pokaz bia­łej broni, to wszyst­ko mogli zo­ba­czyć wi­dzo­wie, któ­rzy wy­peł­ni­li wi­dow­nię pod­czas VI e­dy­cji Aka­de­mii Ta­len­tów Dwu­nast­ki.

Czytaj dalej

Piłki w ruch

Ręce do góry! Ręce na boki!
Skręt w prawo! Skręt w lewo!
I trzy pod­skoki!

Tak bawią się u­cznio­wie klasy 2c w cza­sie lek­cji. Mają wybór: krze­seł­ko lub piłka. Wy­bie­ra­ją o­czy­wi­ście dużą, czer­wo­ną piłkę te­ra­peu­tycz­ną, na któ­rej sie­dzą przy ław­kach: pi­sząc, li­cząc, czy­ta­jąc, ry­su­jąc, śpie­wa­jąc i ba­wiąc się każ­de­go dnia.

Czytaj dalej

Wolontariat współpracuje z Fundacją Kasisi

Sz­kol­ne Koło Wo­lon­ta­riatu w roku 2017 pod­ję­ło współ­pra­cę z Fun­da­cją Ka­si­si. Wo­lon­ta­riuszki po­sta­nowi­ły co mie­siąc prze­ka­zy­wać kwotę 100 zł na u­trzy­ma­nie chłop­ca z Afry­ki, który po­trze­bu­je na­szej po­mocy.

Czytaj dalej

Stołówka w nowych barwach

Pod­czas zi­mo­wych ferii nasza sto­łów­ka zo­sta­ła grun­tow­nie od­re­mon­towa­na. Z i­nicja­ty­wą wy­stą­pi­li ro­dzi­ce i o­sobi­ście wy­ko­na­li więk­szość prac. W i­mie­niu całej spo­łecz­no­ści szkol­nej ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim Ro­dzi­com, któ­rzy za­an­gażo­wali się w pracę nad zmia­na wy­glą­du sto­łów­ki. Wszyst­kich, któ­rzy chcie­liby zo­ba­czyć e­fek­ty pracy za­praszamy już pod­czas naj­bliż­sze­go dnia o­twar­te­go 22 marca.

Więcej artykułów…