Nasze ZOO

Informacje dotyczące rekrutacji

Sza­now­ni Pań­stwo,

w związ­ku z de­cy­zją do­ty­czą­cą za­mknię­cia szkół i przed­szko­li w ter­mi­nie od 16 do 25 marca 2020 roku u­przej­mie in­for­mu­je­my, że ter­mi­ny re­kru­ta­cji w roku szkol­nym 2020/2021 do pu­blicz­nych przed­szko­li i od­dzia­łów przed­szkol­nych w pu­blicz­nych szko­łach pod­sta­wowych oraz do klas pierw­szych pu­blicz­nych szkół pod­sta­wowych, dla któ­rych or­ga­nem pro­wa­dzą­cym jest Mia­sto Otwock po­zosta­ją bez zmian. Do­ku­men­ty re­kru­ta­cyj­ne można skła­dać w szkole w godz. 7.00–10.00. 

Wnio­sek w ko­per­cie lub tecz­ce o­pa­trzonej ak­tu­al­nym nu­me­rem te­lefo­nu na­le­ży po­zosta­wić w wy­zna­czo­nym w szko­le miej­scu. W razie ko­niecz­no­ści ko­rek­ty bę­dzie­my się z Pań­stwem kon­tak­tować te­lefo­nicz­nie.

Prawie jak alchemicy

Otrzy­ma­li­śmy sre­bro! Ucz­nio­wie klas ó­smych po­kry­li sre­brem pro­bów­ki i kolbę. Do­świad­cze­nie wy­wo­ła­ło dużo ra­do­ści u mło­dzie­ży, wy­da­wało się nie­moż­liwe w wa­run­kach pra­cow­ni szkol­nej o­trzy­ma­nie tak szla­chet­nego me­ta­lu.

Czytaj dalej

Uwaga, ogłaszamy konkursy!

Rok 2020 jest Ro­kiem Ju­bi­le­uszo­wym dla na­szej Sz­ko­ły. „Dwu­nast­ka” ob­chodzi 35. u­ro­dzi­ny! Z tej o­ka­zji w na­szej pla­ców­ce od­bę­dzie się sze­reg wy­da­rzeń. Obec­ną prze­rwę od zajęć w szko­le chce­my wy­ko­rzystać mię­dzy in­ny­mi na wy­ko­na­nie prac kon­kur­sowych.

Ogła­szamy na­stę­pu­ją­ce kon­kur­sy:

  1. Kon­kurs pla­stycz­ny dla klas 0–7
  2. Kon­kurs li­te­rac­ki w ję­zy­ku pol­skim dla klas 4–8
  3. Kon­kurs li­te­rac­ki w ję­zy­ku an­giel­skim dla klas 4–8
  4. Kon­kurs na cie­ka­wy sce­na­riusz lek­cji o te­ma­ty­ce ju­bi­le­uszo­wej dla kas 6–8

Tytuł prze­wod­ni wszyst­kich kon­kur­sów: „SZKOLNE OBRAZKI”.

Czytaj dalej

Uwaga! Szkoła i przedszkole zamknięte

Sza­now­ni Pań­stwo,

w związ­ku z de­cy­zją Pre­zesa Rady Mi­nistrów Ma­te­usza Mo­ra­wiec­kiego ogłoszoną po po­sie­dzeniu Rzą­do­we­go Ze­spo­łu Za­rzą­dzania Kry­zyso­we­go, w dniach 12–13.03.2020 (czwar­tek, pią­tek) w pla­ców­kach o­świa­towych zo­sta­ją za­wie­szo­ne za­ję­cia dy­dak­tycz­no-wy­cho­waw­cze. W szcze­gól­nie uza­sad­nio­nych przy­pad­kach w tych dniach będą się od­by­wa­ły za­ję­cia opie­kuń­cze w godz. 7.00–17.00 (szcze­gó­ło­we in­for­ma­cje będą u­do­stęp­nia­ne te­lefo­nicz­nie lub na stro­nie in­ter­neto­wej szko­ły).

Od po­nie­dział­ku 16 marca 2020 roku do środy 25 marca 2020 roku szko­ły i przed­szko­la zo­sta­ją za­mknię­te. Ro­dzi­com dzie­ci do 8 roku życia przy­słu­guje za­si­łek o­pie­kuń­czy w licz­bie 14 dni na pod­sta­wie u­sta­wy z dnia 2 marca 2020 roku o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach zwią­za­nych z za­po­bie­ganiem, prze­ciw­dzia­łaniem i zwal­czaniem COVID-19, in­nych cho­rób za­kaź­nych oraz wy­wo­ła­nych nimi sy­tu­acji kry­zyso­wych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374). Wzór o­świad­cze­nia do­stęp­ny na stro­nie ZUS.

Ape­lu­jemy o od­powie­dzial­ność i do­pil­nowa­nie, aby dzie­ci w tym cza­sie po­zosta­ły w do­mach i nie kon­taktowały się z ró­wie­śnika­mi i o­soba­mi star­szy­mi.

W przy­pad­ku wy­stą­pie­nia ob­ja­wów, bądź kon­taktu z osobą z grupy ry­zyka pro­si­my o kon­takt z Po­wia­tową Sta­cją Sa­ni­tar­no-Epi­de­mio­logicz­ną w Otwoc­ku: tel. 22 779 48 33 w godz. 7.30–15.05, tel. 515 256 220 czyn­ny w dni po­wsze­dnie w godz. 15.05–20.00, w so­botę, nie­dziele i świę­ta w godz. 10.00–15.00. In­fo­li­nia ca­ło­dobowa: 800 190 590.

In­for­ma­cja z po­sie­dzenia Gmin­ne­go Ze­spo­łu Za­rzą­dzania Kry­zyso­we­go

Komunikat MEN

Uwaga! REKRUTACJA do szko­ły i od­dzia­łów przed­szkol­nych od­by­wać się bę­dzie w go­dzi­nach od 7.00 do 10.00. Wnio­sek w ko­per­cie lub tecz­ce o­pa­trzonej ak­tu­al­nym nu­me­rem te­lefo­nu na­le­ży po­zosta­wić w wy­zna­czo­nym w szko­le miej­scu. W razie ko­niecz­no­ści ko­rek­ty bę­dzie­my się z Pań­stwem kon­tak­tować te­lefo­nicz­nie.

Międzyszkolne pracownie przyrody

W „Dwu­na­st­ce” re­ali­zu­jemy sze­reg cie­ka­wych pro­jek­tów. Ostat­nio pro­wa­dzi­liśmy za­ję­cia przy­rod­ni­cze w ra­mach współ­pra­cy z Cen­trum Nauki Ko­per­nik w War­szawie. „MIĘDZYSZKOLNE PRACOWNIE PRZYRODY” to tytuł pro­jek­tu, który za­in­spiro­wał na­uczy­cie­li na­szej pla­ców­ki do or­ga­ni­zacji cie­ka­wych zajęć dla u­czniów.

Czytaj dalej

Informacje dot. rekrutacji do klas I i przedszkola

In­for­mu­je­my, że Pre­zy­dent Mia­sta Otwoc­ka Za­rzą­dze­niem nr 28/2020 z dnia 30.01.2020 o­kre­ślił ter­mi­ny prze­pro­wa­dze­nia po­stę­powa­nia re­kru­ta­cyj­nego i po­stę­powa­nia u­zupeł­nia­ją­cego w tym ter­mi­ny skła­dania do­ku­men­tów w roku szkol­nym 2020/2021 do klas pierw­szych pu­blicz­nych szkół pod­sta­wo­wych pro­wa­dzo­nych przez Mia­sto Otwock oraz Za­rzą­dze­niem nr 29/2020 z dnia 30.01.2020 o­kre­ślił ter­mi­ny przeprowadze­nia po­stę­powa­nia re­kru­ta­cyj­nego i po­stę­powa­nia u­zupeł­nia­ją­cego, w tym ter­mi­ny skła­dania do­ku­men­tów w roku szkol­nym 2020/2021 do pu­blicz­nych przed­szko­li i od­dzia­łów przed­szkol­nych w pu­blicz­nych szko­łach pod­sta­wo­wych.

Czytaj dalej

EkoPaka

Klasa 1d za­kwali­fiko­wała się do u­działu w pro­gramie e­du­ka­cyj­nym „Eko­Pa­ka – za­my­kamy obieg su­row­ców”. Zatem nasza szko­ła zo­stał jedną z 30 szkół z wo­je­wódz­twa ma­zo­wiec­kiego, które biorą u­dział pro­gramie or­ga­ni­zowanym przez INTERSEROH Or­ga­ni­zację Odzy­sku Opa­ko­wań. Jest to pro­gram e­du­ka­cji e­ko­logicz­nej re­ali­zo­wany przez szko­ły z myślą o dzie­ciach w wieku wcze­snosz­kol­nym. Pierw­sza e­dy­cja skie­ro­wa­na była do 50 bi­blio­tek z całej Pol­ski.

Czytaj dalej

Warsztaty plastyczne

Klasy 2a i 2b u­czest­ni­czy­ły w warsz­tatach pla­stycz­nych w Mo­stów­ce. Dzie­ci ma­lo­wały drew­nia­ne zwie­rząt­ka, serca oraz wiel­ka­noc­ne za­jącz­ki. Był też czas na zakup pa­mią­tek, kieł­ba­ski z gril­la oraz pokaz pusz­cza­nia o­grom­nych ba­niek my­dla­nych. Wszy­scy wró­ci­liśmy z wy­ciecz­ki szczę­śli­wi i za­do­wole­ni.

Czytaj dalej

O „De­meter i Korze” inaczej

Pro­duk­cja fil­mów na ję­zy­ku pol­skim klas 5b, 5c i 5d, czyli współ­cze­sna od­słona i in­ter­preta­cja mitu o „De­meter i Korze”. Ucz­nio­wie się­gnęli po nie­ty­po­we pro­gra­my do mon­ta­żu, wy­ka­zu­jąc się nie tylko u­mie­jęt­no­ścia­mi z za­kre­su a­nali­zy i in­ter­preta­cji dzie­ła, ale rów­nież kom­pe­ten­cja­mi tech­no­logicz­no-in­for­ma­cyj­nymi, two­rząc sa­mo­dziel­nie prze­kła­dy in­ter­semio­tycz­ne. Brawa dla od­waż­nych!

Czytaj dalej

Setne urodziny św. Jana Pawła II

Ucz­nio­wie klasy 6d wzię­li u­dział w in­te­resu­ją­cych warsz­tatach. Ich bo­ha­te­rem był św. Jan Paweł II, któ­re­go 100. rocz­ni­cę u­ro­dzin bę­dzie­my ob­chodzić 18 maja. Warsz­taty od­by­ły się w Po­wia­towej Bi­blio­te­ce Pu­blicz­nej w Otwoc­ku. Przez pięk­ne, bo­ga­te du­cho­wo, ale i pełne tru­dów i cier­pienia życie na­sze­go Wiel­kiego Po­la­ka, prze­pro­wa­dzi­ła nas pani Mo­ni­ka Sa­wic­ka-Kac­przak – pi­sar­ka i dzien­nikar­ka z Łodzi. Po czę­ści przy­bli­ża­ją­cej syl­wet­kę Pol­skie­go Pa­pie­ża, był czas na u­trwa­le­nie zdo­by­tej wie­dzy przez ła­mi­głów­ki, krzy­żów­ki. Spot­ka­nie prze­biega­ło w miłej, przy­ja­znej at­mos­fe­rze. Ucz­nio­wie z za­in­te­reso­waniem u­czest­ni­czy­li w za­ję­ciach, a ich tre­ści po­mogą im w lep­szym prze­ży­ciu Roku św. Jana Pawła II.

Czytaj dalej

Więcej artykułów…