Nasze ZOO

Szkolna Kasa Oszczędności

W na­szej szko­le od wrze­śnia 2012 roku dzia­ła Sz­kol­na Kasa Osz­częd­no­ści. Jego człon­ka­mi jest ponad 90 u­czniów. Łącz­nie u­cznio­wie zgro­ma­dzi­li na swo­ich ra­chun­kach SKO 37 000 zło­tych. Głów­nym celem SKO jest wdra­żanie dzie­ci do sys­te­ma­tycz­nego oszczę­dza­nia. Ucz­nio­wie po­sia­dają­cy ra­chun­ki SKO mogą sa­mo­dziel­nie za­kładać wir­tu­al­ne skar­bon­ki i de­cy­do­wać na co oszczę­dza­ją.

Czytaj dalej

Regulamin Stołówki Szkolnej

Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 12/2011/2012 z dnia 23 lutego 2012 roku wprowadzony został nowy regulamin stołówki szkolnej. Re­gu­la­min obowią­zu­je od 1 marca 2012 roku. Pełen tekst regulaminu mozna przeczytać tutaj.