Nasze ZOO

Międzynarodowy Dzień Pokoju

Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Po­koju (21 wrze­śnia) wo­lon­ta­riu­sze SKC u­czci­li, u­miesz­cza­jąc na ter­nie szko­ły o­kolicz­no­ściowe pla­katy oraz kart­ki z cy­ta­tami o po­koju. Zo­stał też prze­pro­wa­dzony kon­kurs pla­stycz­ny pt. Bło­gosła­wie­ni, któ­rzy wpro­wa­dzają pokój. A oto jego wy­ni­ki: 1. miej­sce – Mag­dale­na Astap­ko 6a i Ali­cja Skro­bisz 5c, 2. miej­sce – Kor­ne­lia Ba­bu­la 5b, 3. miej­sce – Ali­cja Po­nich­te­ra 5c.

Czytaj dalej

E-Podręczniki

Mi­nister­stwo Edu­ka­cji Na­ro­dowej pro­ponu­je za­po­znanie się z ser­wi­sem in­ter­neto­wym za­wie­rają­cym pod­recz­ni­ki w wer­sji e­lek­tro­nicz­nej prze­zna­czo­ne mię­dzy in­ny­mi dla u­czniów szko­ły pod­sta­wowej. Ser­wis do­stęp­ny jest pod ad­re­sem: epodreczniki.pl.

Fundusz uczniowski

Wpłat na FUNDUSZ UCZNIOWSKI (da­ro­wi­zna na rzecz Rady Ro­dzi­ców) można do­kony­wać u ro­dzi­ców – człon­ków rad kla­so­wych (za po­kwi­towa­niem) lub na ra­chu­nek ban­ko­wy: Rada Ro­dzi­ców Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 w Otwoc­ku 14 1600 1462 1843 1592 4000 0001. W przy­pad­ku prze­lewu lub wpła­ty na ra­chu­nek ban­ko­wy pro­si­my o po­da­nie w ty­tu­le i­mie­nia i na­zwi­ska u­cznia oraz klasy.

Su­ge­ro­wa­na wy­so­kość wpła­ty: 100 zł.

Zwolnienie z lekcji wf a obecność na zajęciach

Zgod­nie z § 8 Roz­porzą­dze­nia Mi­nistra Edu­ka­cji Na­ro­dowej z dnia 30 kwiet­nia 2007 roku w spra­wie wa­run­ków i spo­sobu o­ce­nia­nia, kla­sy­fi­ko­wania i pro­mowa­nia u­czniów i słu­cha­czy oraz prze­pro­wa­dzania spraw­dzianów i eg­za­mi­nów w szko­łach pu­blicz­nych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 i Nr 130, poz. 906, z 2008 r. ze zm.) dy­rek­tor szko­ły może pod­jąć de­cy­zję o zwol­nie­niu u­cznia z ćwi­czeń na lek­cjach wy­cho­wa­nia fi­zycz­ne­go, ale nie zwal­nia go z o­bec­no­ści na tych za­ję­ciach.

Czytaj dalej

Pomocne fundusze Rady Rodziców

Zw­ra­camy się do Pań­stwa z proś­bą o wpła­ty de­kla­ro­wanych skła­dek na Radę Ro­dzi­ców. Środ­ki fi­nan­so­we ro­dzi­ców i o­pie­ku­nów u­czniów w zna­czą­cy spo­sób wzbo­ga­cają o­fer­tę or­ga­ni­zowanych w szko­le zajęć i u­ro­czy­sto­ści dla dzie­ci. Niżej pre­zen­tu­jemy tylko nie­któ­re przy­kła­dy wy­ko­rzysta­nia fun­duszy Rady Ro­dzi­ców.

Czytaj dalej

Skrzynka — „Szkoła współpracy”

Na ścia­nie obok głów­ne­go wej­ścia do szko­ły za­wie­szo­na zo­sta­ła skrzyn­ka na listy — „Szkoła współpracy”. Ro­dzi­ce i u­cznio­wie mogą do niej wrzu­cać kart­ki ze swo­imi pro­pozy­cja­mi i u­wa­gami do­ty­czą­cymi szko­ły. Zachęcamy!

Szkolna Kasa Oszczędności

W na­szej szko­le od wrze­śnia 2012 roku dzia­ła Sz­kol­na Kasa Osz­częd­no­ści. Jego człon­ka­mi jest ponad 90 u­czniów. Łącz­nie u­cznio­wie zgro­ma­dzi­li na swo­ich ra­chun­kach SKO 37 000 zło­tych. Głów­nym celem SKO jest wdra­żanie dzie­ci do sys­te­ma­tycz­nego oszczę­dza­nia. Ucz­nio­wie po­sia­dają­cy ra­chun­ki SKO mogą sa­mo­dziel­nie za­kładać wir­tu­al­ne skar­bon­ki i de­cy­do­wać na co oszczę­dza­ją.

Czytaj dalej

Regulamin Stołówki Szkolnej

Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 12/2011/2012 z dnia 23 lutego 2012 roku wprowadzony został nowy regulamin stołówki szkolnej. Re­gu­la­min obowią­zu­je od 1 marca 2012 roku. Pełen tekst regulaminu mozna przeczytać tutaj.