Nasze ZOO

Pomocne fundusze Rady Rodziców

Zw­ra­camy się do Pań­stwa z proś­bą o wpła­ty de­kla­ro­wanych skła­dek na Radę Ro­dzi­ców. Środ­ki fi­nan­so­we ro­dzi­ców i o­pie­ku­nów u­czniów w zna­czą­cy spo­sób wzbo­ga­cają o­fer­tę or­ga­ni­zowanych w szko­le zajęć i u­ro­czy­sto­ści dla dzie­ci. Niżej pre­zen­tu­jemy tylko nie­któ­re przy­kła­dy wy­ko­rzysta­nia fun­duszy Rady Ro­dzi­ców.

Czytaj dalej

Skrzynka — „Szkoła współpracy”

Na ścia­nie obok głów­ne­go wej­ścia do szko­ły za­wie­szo­na zo­sta­ła skrzyn­ka na listy — „Szkoła współpracy”. Ro­dzi­ce i u­cznio­wie mogą do niej wrzu­cać kart­ki ze swo­imi pro­pozy­cja­mi i u­wa­gami do­ty­czą­cymi szko­ły. Zachęcamy!

Szkolna Kasa Oszczędności

W na­szej szko­le od wrze­śnia 2012 roku dzia­ła Sz­kol­na Kasa Osz­częd­no­ści. Jego człon­ka­mi jest ponad 90 u­czniów. Łącz­nie u­cznio­wie zgro­ma­dzi­li na swo­ich ra­chun­kach SKO 37 000 zło­tych. Głów­nym celem SKO jest wdra­żanie dzie­ci do sys­te­ma­tycz­nego oszczę­dza­nia. Ucz­nio­wie po­sia­dają­cy ra­chun­ki SKO mogą sa­mo­dziel­nie za­kładać wir­tu­al­ne skar­bon­ki i de­cy­do­wać na co oszczę­dza­ją.

Czytaj dalej

Regulamin Stołówki Szkolnej

Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 12/2011/2012 z dnia 23 lutego 2012 roku wprowadzony został nowy regulamin stołówki szkolnej. Re­gu­la­min obowią­zu­je od 1 marca 2012 roku. Pełen tekst regulaminu mozna przeczytać tutaj.