Archiwum wydarzeń

Sukces drużyny dziewcząt w mini koszykówce

W po­nie­dzia­łek, 5 grudnia, re­prezen­ta­cja dziew­cząt na­szej szko­ły wy­wal­czyła III miej­sce w za­wo­dach mię­dzy­po­wia­towych w mini ko­szy­ków­ce w Pia­secz­nie. Jest to duży suk­ces na­szych dziew­cząt, po­nie­waż wal­czy­ły z dru­ży­na­mi, które na co dzień tre­nu­ją ko­szy­ków­kę i mają już o­sią­gnię­cia na szcze­blu kra­jo­wym. Nasze u­czen­ni­ce bar­dzo dziel­nie po­czy­na­ły sobie z trud­ny­mi prze­ciw­nicz­ka­mi, po­ka­zały się z bar­dzo do­brej stro­ny i bar­dzo szczę­śli­we wró­ci­ły do Otwoc­ka z pu­cha­rem i dy­plo­mem za III miej­sce.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Ludzie z pasją

Ludzie z pasjąWe wto­rek, 2 li­sto­pa­da Koło Dzien­nikar­skie go­ści­ło na pierw­szym spo­tka­niu z cyklu „Ludzi z Pasją” Mag­dale­nę Wój­cik – stu­dent­kę si­no­logii, za­ko­chaną w Chi­nach. Na pre­zen­ta­cji, przy go­rą­cej chiń­skiej her­ba­cie (po za­parze­niu roz­wi­nął się w dzban­ku pięk­ny, ko­lorowy kwiat) oraz sma­ko­ły­ku z Mon­golii „o­prowa­dzi­ła” nas po Pa­łacu Let­nim w Pe­ki­nie, wi­zy­tów­ce Xianu – Pa­go­dzie Dzi­kiej Gęsi, Lu­oy­an­gu, klasz­to­rze Sha­olin, Da­ton­gu, gdzie były świą­ty­nie i bud­dyj­skie groty skal­ne.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Sukcesy szachistki z Dwunastki

Joanna KaczmarskaUczen­ni­ca na­szej szko­ły, Jo­an­na Ka­czmar­ska, o­sią­gnę­ła w ostat­nim cza­sie sporo suk­ca­sów sza­cho­wych. Pod­czas Mię­dzy­wo­je­wódz­kich Mi­strzostw Mło­dzi­ków, 23 paź­dzier­nika, wy­wal­czyła I miej­sce i tym wy­ni­kiem zdo­by­ła I ka­te­go­rię sza­cho­wą. W kwa­li­fikacjach do Mi­strzostw Pol­ski Ju­nio­rów za­ję­ła trze­cie miej­sce i a­wan­so­wała do Mi­strzostw Pol­ski w ka­te­go­rii dziew­cząt do lat 12, które do­bę­dą się w kwiet­niu 2012 roku. Miło jest nam ró­wież po­in­for­mować, że 22 paź­dzier­nika pod­czas Tur­nie­ju im. Jana Bru­st­ma­na w We­so­łej wśród za­wod­ni­ków wy­róż­nio­nych na­gro­dami w po­szcze­gól­nych ka­te­go­riach zo­sta­li także za­wod­ni­cy Dwu­nast­ki: Mi­ko­łaj Bro­dow­ski, Mi­chał Szu­lej­ko, Ma­ciej Sz­czę­śniak i ab­sol­went na­szej szko­ły Rafał Szu­lej­ko.

Drukuj E-mail

Przebranie kibica – wyróżnienie

Szkoła bez przemocyZ ra­do­ścią in­for­mu­je­my, że u­cznio­wie na­szej szko­ły Ga­brie­la Pen­kulFilip Pro­chow­ski z klasy 4d zo­sta­li wyróżnie­ni w kon­kur­sie na prze­bra­nie ki­bica „Ki­bicu­ję fair play!” w ra­mach akcji spo­łecz­nej „Sz­ko­ła bez prze­mo­cy”. Na­gro­dą w kon­kur­sie są we­iściówki dla u­cznia i o­pie­ku­na na mecz pod­czas, którego o­twar­ty zo­sta­nie sta­dion we Wro­cła­wiu. Mecz od­be­dzie się 11 li­sto­pa­da. Zwy­cięz­com gra­tu­luje­my!

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

4d, czyli nowa grupa rowerowa rodem z „Dwunastki”

4d – grupa rowerowa z „Dwunastki”W pięk­ny je­sien­ny czwar­tek 6 paź­dzier­nika wy­bra­li­śmy się na ro­we­rowe zwie­dza­nie oko­lic Otwoc­ka. Za­mó­wi­liśmy po­godę i ru­szy­li­śmy le­śny­mi dro­ga­mi. Pierw­szy etap sta­no­wił a­nie­liń­ski cmen­tarz ży­dow­ski , gdzie mie­liśmy o­ka­zję po­dzi­wiać o­ry­gi­nal­ne ma­ce­wy. Nie­stety więk­szość po­mni­ków za­stała znisz­czo­na przez sza­brow­ni­ków po­szu­kują­cych kosz­tow­no­ści. Dalej, czer­wo­ną drogą, u­da­li­śmy się do zna­ne­go re­zer­wa­tu „Na tor­fach”. Tam przy­wi­ta­ła nas cała ła­bę­dzia ro­dzi­na, z którą po­dzie­liliśmy się her­bat­ni­kami.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Spotkanie z pisarzem

Grzegorz KasdepkeW pią­tek 10 czerw­ca go­ści­liśmy w na­szej szko­le zna­ne­go pi­sa­rza ksią­żek dla dzie­ci – GRZEGORZA KASDEPKE, au­to­ra 30 ksią­żek dla dzie­ci i mło­dzie­ży, sce­na­rzy­sty i współau­to­ra pro­gra­mów te­lewi­zyj­nych, lau­re­ata wielu wy­róż­nień i na­gród za twór­czość li­te­rac­ką, m.in. Na­gro­dy im. Kor­ne­la Ma­ku­szyń­skie­go oraz Na­gro­dy Edu­ka­cja XXI.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Wizyta zerówkowiczów

W pią­tek, 27 maja, do na­szej szko­ły przy­szli szcze­gól­ni go­ście, czyli dzie­ci z klasy „0” z Przedsz­ko­la nr 10 w Otwoc­ku wraz ze swo­imi wy­cho­waw­czyniami, Ka­tarzy­ną Joń­czyk i Mo­ni­ką Fre­lik, oraz panią Beatą Ko­bu­szew­ską. Pod­czas spo­tka­nia przed­szko­la­ki o­bej­rza­ły bu­dy­nek szko­ły i za­po­znały się z wy­glą­dem sal lek­cyj­nych. Mieli rów­nież moż­li­wość o­bej­rzenia ksią­żek, z któ­rych już za trzy mie­sią­ce będą uczyć się pisać, czy­tać i li­czyć.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Szachiści Dwunastki w Karpaczu

Re­prezen­tan­ci Sz­ko­ły Pod­sta­wowej Nr 12 w Otwoc­ku w dniach 13–16 maja 2011 roku brali u­dział w fi­na­le o­gól­nopol­skim Dru­ży­no­wych Mi­strzostw Szkół Pod­sta­wowych w Sza­chach, które były roz­gry­wa­ne w Domu Wcza­so­wym Miesz­ko w Kar­paczu.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Planeta Energii

Planeta EnergiiCzym jest prąd i w jaki spo­sób po­wsta­je? Do czego służy e­ner­gia e­lek­trycz­na i jak bez­piecz­nie z niej ko­rzy­stać chro­niąc przy tym śro­dowi­sko? Jakie są pod­sta­wowe źró­dła e­ner­gii e­lek­trycz­nej i jaką rolę pełni ona na­szym życiu? Jak pra­wi­dło­wo za­cho­wać się w po­bli­żu o­biek­tów e­ner­getycz­nych? Od­po­wie­dzi na te py­ta­nia u­zy­ska­li u­cznio­wie klasy Id, któ­rzy wzię­li u­dział w o­gól­nopol­skim kon­kur­sie e­du­ka­cyj­nym „Pla­ne­ta Ener­gii”. Do kon­kur­su przy­stą­pi­ło ponad trzy ty­sią­ce szkół. Z wiel­ką ra­do­ścią in­for­mu­je­my, że klasa 1d o­trzy­ma­ła wy­róż­nie­nie!

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Mistrzostwa powiatu w szachach

Dru­ży­no­we Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Szkół od­by­wa­ją się wspól­nie dla szkół po­nad­gim­na­zjal­nych, gim­na­zjal­nych i pod­sta­wowych. W tym roku w roz­gryw­kach brały u­dzia­ły aż 22 szko­ły. Po raz drugi z kolei nasza szko­ła wy­gra­ła tą ry­wa­li­zację, a w dru­ży­nie SP 12 wy­stę­po­wa­li: Do­mi­nik Sto­sio, Mi­ko­łaj Bro­dow­ski, Mi­chał Szu­lej­ko i Mi­chał Sz­czę­śniak. Piąte miej­sce i dru­gie w kla­sy­fi­kacji szkół pod­sta­wowych zajął drugi ze­spół SP 12 w skła­dzie: Jo­an­na Kacz­mar­ska, Mi­chał Balas, Ma­ciej Sz­czę­śniak, Kry­stian Bo­gusz.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail