Nasze ZOO

Współpraca z Fundacją Orange

Działania na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin

Nasza szko­ła włą­czy­ła się w akcję na rzecz pod­nosze­nia świa­do­mo­ści spo­łecz­nej do­ty­czą­cej au­ty­zmu. W ra­mach współ­pra­cy z Fun­da­cją Oran­ge prze­pro­wa­dzone zo­sta­ną za­ję­cia dy­dak­tycz­ne na te­ma­t nie­peł­no­spraw­no­ści u­kry­tej i spo­sobu funk­cjo­nowa­nia osób ze spek­trum au­ty­zmu. Mimo faktu, iż o­gól­nopol­ski pro­jekt for­mal­nie bę­dzie u­rucho­miony w przy­szłym roku, już teraz roz­poczę­li­śmy współ­pra­cę z Wo­lon­ta­riusz­ką z Oran­ge. W ra­mach prac w naj­bliż­szych dniach zo­sta­nie wy­wie­szo­na w szko­le Karta Praw Osób z Au­ty­zmem, grono pe­da­go­gicz­ne za­po­zna się z ma­te­riałami szko­leniowymi. Li­czy­my także, że w li­sto­pa­dzie będą prze­pro­wa­dzone pierw­sze za­ję­cia w wy­bra­nych kla­sach. Już wkrót­ce w księ­go­zbiór na­szej bi­blio­te­ki szkol­nej zo­sta­nie po­sze­rzony o nowe po­zy­cje w te­ma­ty­ce au­ty­zmu, m.in. na półce znaj­dzie się książ­ka „Maria i ja”, którą prze­ka­zała Wo­lon­ta­riusz­ka Oran­ge na ręce Pani Dy­rek­tor.
— Na pewno nasza współ­pra­ca bę­dzie o­woc­na i in­spiru­ją­ca — po­wie­dzia­ła Pani Dy­rek­tor Da­nu­ta Szysz­ko — z chę­cią włą­czy­my się w tę akcję spo­łecz­ną.

Fun­da­cja Oran­ge w Pol­sce, jako stra­te­gicz­ny part­ner Fun­da­cji SYNAPSIS, wspie­ra wcze­sną dia­gno­zę i te­ra­pię osób do­tknię­tych tym za­bu­rze­niem oraz wdra­żanie no­wocze­snych na­rzę­dzi, które po­ma­gają w ko­mu­ni­ka­cji z nimi. Obie fun­da­cje dzia­łają też wspól­nie na rzecz pod­nosze­nia świa­do­mo­ści spo­łecz­nej do­ty­czą­cej au­ty­zmu, po­przez i­nicja­ty­wy takie jak np. Rajd na Au­tyzm, w który Fun­da­cja Oran­ge oraz wo­lon­ta­riu­sze Oran­ge Pol­ska an­gażu­ją się od 6 lat.

Pu­bli­ka­cja książ­ki „Maria i ja”, to jeden ze wspól­nych pro­jek­tów Fun­da­cji Oran­ge z Fran­cji, Hisz­pa­nii i Pol­ski, który ma na celu sze­rzenie wie­dzy na temat au­ty­zmu, a tym samym u­ła­twianie o­sobom z au­ty­zmem peł­niej­szego u­czest­nic­twa w życiu spo­łecz­nym.