Wolontariat współpracuje z Fundacją Kasisi

Sz­kol­ne Koło Wo­lon­ta­riatu w roku 2017 pod­ję­ło współ­pra­cę z Fun­da­cją Ka­si­si. Wo­lon­ta­riuszki po­sta­nowi­ły co mie­siąc prze­ka­zy­wać kwotę 100 zł na u­trzy­ma­nie chłop­ca z Afry­ki, który po­trze­bu­je na­szej po­mocy.

Ch­ło­piec tra­fił do Ka­si­si 17 paź­dzier­nika 2016 roku. Zo­stał po­rzu­cony w cen­trum han­dlo­wym w Lu­sa­ce. Mamy na­dzie­ję, że znaj­dzie w Ka­si­si praw­dzi­we szczę­ście.

Drukuj E-mail