Szlachetna pomoc, za którą bardzo dziękujemy!

Ro­dzi­na u­czniów na­szej szko­ły zna­lazła się w bar­dzo trud­nej sy­tu­acji ży­cio­wej. Sz­kol­ne Koło Wo­lon­ta­riatu o­głosi­ło akcję po­mocy w for­mie zbiór­ki ży­wot­no­ści i che­mii do­mowej.

Po prze­li­czeniu, o­trzy­ma­li­śmy:

oleje – 7 li­trów
soki – 4 litry
woda – 4,5 litra
je­dzenie – 71,492 kg
pro­duk­ty che­mii go­spodar­czej – 3 kg oraz  17,84 l pły­nów
ma­te­riały pi­śmien­nicze – bloki, ze­szy­ty, ko­lorowan­ki – 25 sztuk

Wszyst­kie te dary zo­sta­ną wkrót­ce prze­ka­zane ro­dzi­nie.

Dzię­ku­je­my BARDZO wszyst­kim dar­czyń­com
 

Drukuj E-mail