Aktualności Wolontariatu

W paź­dzier­niku i li­sto­pa­dzie 2016 roku wo­lon­ta­riu­sze u­zbie­ra­li dla zwie­rząt ze Schro­ni­ska w Ce­lesty­no­wie łącz­nie około 158 kg karmy su­chej oraz około 60 kg karmy mo­krej (w pusz­kach i sa­szet­kach). Oczy­wi­ście zbie­ra­liśmy rów­nież koce, koł­dry, miski i za­baw­ki. Dzię­ki u­przej­mo­ści p. Dy­rek­tor Oświa­ty Miej­skiej mo­gli­śmy dary te o­sobi­ście za­wieźć busem do schro­ni­ska i prze­ka­zać na ręce kie­row­nika p. Łu­ka­sza Bal­ce­ra.

W o­stat­nich dniach paź­dzier­nika, w ra­mach akcji „Znicz dla za­po­mnianych” po­sprzą­ta­li­śmy kil­ka­na­ście gro­bów, za­pali­liśmy sym­bo­licz­ne zni­cze i od­mó­wi­liśmy mo­dli­twę za  zmar­łych.

Wszy­scy wo­lon­ta­riu­sze pod­ję­li de­cy­zję, by przy­stą­pić do pro­gra­mu „Adop­tuj z ser­cem” or­ga­ni­zowane­go i za­rzą­dzane­go przez Fun­da­cję Ka­si­si, któ­re­go twór­cą jest p. Szy­mon Ho­łow­nia pol­ski dzien­nikarz, pu­bli­cy­sta, dwu­krot­ny lau­re­at na­gro­dy Grand Press. Szer­szej pu­blicz­no­ści znany jako pro­wa­dzą­cy pro­gra­mu te­lewi­zyj­nego „Mam Ta­lent!” i „Mamy Cię!”. Po­ja­wia się rów­nież w pro­gra­mie „Dzień Dobry TVN”, przy­go­towu­jąc pra­sów­kę. Były dy­rek­tor pro­gra­mowy Re­li­gia.tv.

„Adop­cja ma­te­rial­na” – forma u­dzia­łu w Pro­gra­mie, po­le­ga­ją­ca na u­dzie­leniu wspar­cia fi­nan­so­we­go dla re­ali­zacji Celów Sta­tu­to­wych Or­ga­ni­zato­ra po­przez wybór Po­dopiecz­nego i do­kony­wa­nie sta­łych wpłat mie­sięcz­nych ok. 50 zł na kosz­ty zwią­za­ne z jego u­trzy­ma­niem (to stałe zle­cenie na do­wol­ną kwotę; mi­nimal­ny koszt u­trzy­ma­nia jed­nego dziec­ka mie­sięcz­nie to 50 zł). Bę­dzie­my co mie­siąc zbie­rać wśród wo­lon­ta­riu­szy tę u­mó­wio­ną kwotę i wspól­nie prze­ka­zy­wać na rachunek fun­da­cji.

Drukuj E-mail