Finał zbiórki karmy dla zwierząt ze schroniska w Celestynowie

SKW od po­cząt­ku roku 2014 zbie­ra­ło karmę, koce i za­baw­ki dla zwie­rząt w schro­ni­sku miesz­czą­cym się w Ce­lesty­no­wie. Te­go­rocz­na akcja wo­lon­ta­riatu przy­nio­sła za­do­walają­ce wy­ni­ki. Po za­koń­cze­niu zbiór­ki, co roku wo­lon­ta­riu­sze z na­szej szko­ły wy­jeż­dża­ją do schro­ni­ska i u­ro­czy­ście prze­ka­zu­ją ze­bra­ną karmę. Mogą przy tej o­ka­zji wejść na teren tej pla­ców­ki i przejść się po­mię­dzy bok­sa­mi ze zwie­rzę­ta­mi.

Tego roku także zo­sta­li­śmy za­pro­sze­ni do środ­ka, już za ka­den­cji no­we­go o­pie­ku­na schro­ni­ska, po­nie­waż panią Iza­be­lę Dzia­łak za­stą­pił na sta­no­wi­sku dy­rek­to­ra schro­ni­ska (od 31.03.2014) pan Łu­kasz Bal­cer. Do Ce­lesty­no­wa po­je­cha­ło czter­na­ścio­ro u­czniów, plus kie­row­ca i za­ło­ży­ciel­ka SKW, pani Hanna Basek.

W tym roku rów­nież ze­bra­li­śmy dla schro­ni­ska sporo róż­nych za­bawek, dużo karmy dla kotów i psów oraz koce i przed­mio­ty do pie­lę­gna­cji zwie­rząt.

No images found.

Drukuj E-mail