„Caritas = Miłość”

We wto­rek, 9 maja trzech wo­lon­ta­riu­szy na­sze­go SKC wzię­ło u­dział w Die­cezjal­nym Kon­kur­sie „Ca­ri­tas = Mi­łość” zor­ga­ni­zowanym przez Ca­ri­tas Die­cezji War­szaw­sko-Pra­skiej z o­ka­zji 25-lecia jej po­wsta­nia. Cie­szy­my się, że Zu­zan­na Ko­łodziej za­ję­ła 1. miej­sce, a Jakub Sze­rega 2. miej­sce. Gra­tu­luje­my zwy­cięz­com! Wrę­cze­nia dy­plo­mów i na­gród do­konał abp Hen­ryk Hoser SAC 20 maja pod­czas u­ro­czy­stych ob­chodów srebr­nego Ju­bi­le­uszu Ca­ri­tas DWP.

Drukuj E-mail