Ogólnopolski Zjazd Młodych Wolontariuszy Caritas w Łodzi

W dniach 9–10 wrze­śnia 2017 roku nasi wo­lon­ta­riu­sze wzię­li u­dział w Ogól­no­pol­skim Zlo­cie Sz­kol­nych Kół Ca­ri­tas w Łodzi, od­by­wa­ją­cym się w tym roku pod ha­słem „Świa­tło – fol­low it”. Po dro­dze od­wie­dzili dom ro­dzin­ny św. s. Fau­sty­ny Ko­wal­skiej w Gło­gow­cu oraz u­czest­ni­czy­li we Mszy św. w ko­ście­le, w któ­rym zo­sta­ła o­chrzczona św. Fau­sty­na. Na spo­tka­nie do Łodzi przy­było około 1,5 wo­lon­ta­riu­szy z róż­nych die­cezji.

Cie­ka­wym e­lemen­tem in­te­gra­cyj­no-po­znaw­czym była gra miej­ska po­świę­cona życiu i prze­sła­niu św. Fau­sty­ny Ko­wal­skiej – pa­tron­ki mia­sta Łodzi. Po ko­la­cji ze­spół „Mocni w Duchu” po­prowa­dził wie­czór u­wiel­bienia. Hala Expo wy­peł­ni­ła się ra­do­snym śpie­wem i mo­dli­twą przed wy­sta­wio­nym Naj­święt­szym Sa­kramen­tem. W nie­dzielę wo­lon­ta­riu­sze Ca­ri­tas prze­ma­szero­wali ul. Piotr­kow­ską z Placu Wol­no­ści do Ar­chi­ka­te­dry Łódz­kiej. Prze­marsz „Od za­bawy do świę­to­ści” był o­ka­zją do po­głę­bie­nia re­flek­sji o po­woła­niu wo­lon­ta­riu­szy Ca­ri­tas do gło­sze­nia mi­ło­sier­dzia Bo­że­go. Był też cza­sem ra­do­ści i da­wania świa­dec­twa. Zjazd za­koń­czył się u­ro­czy­stą Eu­cha­ry­stią pod prze­wod­nic­twem ks. bpa Ire­ne­usza Pę­kal­skie­go. Z nie­cier­pliwo­ścią cze­ka­my na na­stęp­ny zjazd. Jesz­cze nie wia­do­mo gdzie – to dla nas nie­spo­dzian­ka.

Drukuj E-mail