Przedstawienia wielkanocne

Z o­ka­zji Świąt Wiel­ka­noc­nych wo­lon­ta­riu­sze SKC przy współ­pra­cy z klasą 6a i 5b przy­go­towa­li u­ro­czy­sty apel przy­go­towu­ją­cych u­czniów do do­bre­go prze­ży­cia Wiel­ka­no­cy. W pro­gra­mie zna­lazła się in­sce­niza­cja o zmar­twych­wstaniu Je­zu­sa, zo­sta­ły za­pre­zen­to­wane rów­nież zwy­cza­je świą­tecz­ne z róż­nych kra­jów. 25 kwiet­nia nasi mło­dzi ak­to­rzy po­szli z przed­sta­wieniem do Przedsz­ko­la nr 4 oraz Przedsz­ko­la „Ser­dusz­ko” w Otwoc­ku. Na ko­niec miało miej­sce spo­tka­nie z se­kreta­rzem SKC, który wrę­czył na­szych nowym wo­lon­ta­riu­szom le­gi­ty­ma­cje.

Drukuj E-mail