Św. Mikołaj w szkole

Sły­chać dzwo­nie­nie dzwon­ka­mi,
świę­ty Mi­ko­łaj za drzwia­mi.
Wi­taj­my Go, śpie­waj Mu,
bo On się zbli­ża już.

6 grud­nia naszą szko­łę wy­peł­nij śpiew dźwięcz­nych gło­sów wo­lon­ta­riu­szek SKC, które w a­niel­skich stro­jach a­sy­sto­wały św. Mi­ko­łajowi od­wie­dza­ją­cemu dzie­ci klas I-III. Spot­ka­nie z do­brym Świę­tym było o­słodzone pysz­nymi cu­kier­ka­mi.

W tym roku do u­czniów klas IV-VI Mi­ko­łaj po­słał swój szcze­gól­ny list:

Dro­dzy Ucz­nio­wie
Ch­łop­cy i Dziew­czę­ta
Świę­ty Mi­ko­łaj o Was pa­mię­ta
Każ­dym do­brym czy­nem
Zaw­sze się ra­du­je
A wy­trwa­łym i gor­li­wym
Mocno ki­bicu­je
Wspie­ram Was dzie­ciaczki
Swą mo­dli­twą z nieba
A Wy w dobru trwaj­cie
Bo świa­tu go trze­ba
I niech każdy uczeń bę­dzie u­śmiech­nię­ty
Poz­dra­wiam Was ser­decz­nie

 

Wasz Mi­ko­łaj Świę­ty

Do tej misji św. Mi­ko­łaj wy­zna­czył swo­ich po­słań­ców, a były nimi wo­lon­ta­riusz­ki SKC oraz przed­sta­wi­ciel­ki sa­mo­rzą­du u­czniow­skie­go. Po­słań­cy od­czy­ta­li w kla­sach list od św. Mi­ko­łaja i po­czę­stowa­li brać u­czniow­ską do­brymi cu­kier­ka­mi. Do­bry­mi z dwóch po­wodów: po pierw­sze sma­ko­wych, a po dru­gie, gdyż do każ­de­go z nich do­łą­czona była myśl o do­broci. Dzię­ku­je­my św. Mi­ko­łajowi, że do nas przy­szedł i za­praszamy Go w przy­szłym roku.

Drukuj E-mail