SK Caritas nagrodzone „Skrzydłami Anioła”

Dzie­limy się z Wami wiel­ką ra­do­ścią. Nasze SKC zo­sta­ło na­gro­dzone sta­tu­et­ką „Skrzy­dła Anio­ła”. Na u­ro­czy­stej Gali Wo­lon­ta­riatu Ca­ri­tas Die­cezji War­szaw­sko-Pra­skiej „Wo­lon­ta­riat łączy po­kole­nia”, 5 grud­nia 2016 roku, o­de­bra­li­śmy tę na­gro­dę. Zo­sta­ła ona przy­zna­na za ak­tyw­ną i róż­no­rod­ną dzia­łal­ność na rzecz dru­gie­go czło­wie­ka. Na u­ro­czy­sto­ści był o­bec­ny ks. ar­cy­bi­skup Hen­ryk Hoser SAC, który wszyst­kim lau­re­atom i no­mi­nowa­nym wrę­czył na­gro­dy i wy­róż­nie­nia.

Cie­szy­my się i gra­tu­luje­my na­szym dziel­nym wo­lon­ta­riu­szom:
Mag­dale­nie Astap­ko
Na­talii Frąk
Mał­go­rzacie Pi­skorz
Zofii Ły­siak
San­drze Woj­tan
Na­talii Głę­boc­kiej
Zu­zan­nie Ko­łodziej
Ga­brie­li Ma­li­now­skiej
Mai Ziół­kow­skiej
Nadii Ku­czyń­skiej
Ire­ne­uszo­wi Pi­wo­war­skie­mu
Ja­ku­bo­wi Sze­redze
Ma­te­uszo­wi Szysz­ko vel Cho­rą­ży
Han­nie Kudle
Mi­cha­ło­wi Ziębie
Ja­dwi­dze Fenik
Annie Sę­dzic­kiej

Ży­czymy wszyst­kim wo­lon­ta­riu­szom, aby w myśl motta znaj­du­ją­ce­go się na ich dy­plo­mie, wię­cej ra­do­ści do­świad­czali w da­waniu niż w bra­niu.

Drukuj E-mail