Warsztaty dla wolontariuszy Caritas

25 li­sto­pa­da Mał­go­rzata Pi­skorz, Na­talia Głę­boc­ka, Zu­zan­na Ko­łodziej, Nadia Ku­czyń­ska Ma­te­usz Szysz­ko vel Cho­rą­ży wzię­li u­dział w mię­dzysz­kol­nych warsz­tatach „Aka­de­mia Wo­lon­ta­riatu” w War­szawie. Pod­czas 4-go­dzin­nych zajęć u­czest­ni­cy warsz­tatów za­stanawiali się nad py­ta­niami: jaki po­wi­nien być wo­lon­ta­riusz, czym jest wo­lon­ta­riat, „zyski i stra­ty” pracy w wo­lon­ta­riacie?

Uczest­ni­cy roz­wi­ja­li też w sobie wraż­li­wość na dru­gie­go czło­wie­ka i u­mie­jęt­ność do­strze­ga­nia po­trze­bu­ją­cych wokół sie­bie. Do­świad­cze­nie pracy ze­spo­łowej oraz o­ka­zja do wy­mia­ny myśli i do­świad­czeń z in­ny­mi była swo­iste­go ro­dza­ju szko­łą wo­lon­ta­riatu. Warsz­taty były bar­dzo cie­ka­wie zor­ga­ni­zowane, przy za­sto­sowaniu roż­nych metod ak­ty­wi­zu­ją­cych i mul­ti­me­dial­nych. Wo­lon­ta­riu­sze wró­ci­li bar­dzo za­do­wole­ni i pełni po­zy­tyw­nych wra­żeń.

Drukuj E-mail