Gala Wolontariatu Caritas

Gra­tu­luje­my Alek­san­drze Głę­boc­kiej i Julii Sze­remecie u­czen­ni­com kl. VI B, które zo­sta­ły wy­róż­nio­ne pod­czas Gali Wo­lon­ta­riatu za ak­tyw­ną dzia­łal­ność w Sz­kol­nym Kole Ca­ri­tas. Gala od­by­ła się 4 XII w Cen­trum Pro­mocji Kul­tury w War­szawie. Na wspól­nej u­ro­czy­sto­ści pod ha­słem „Wo­lon­ta­riat łączy po­kole­nia” spo­tka­li się wo­lon­ta­riu­sze z Pa­rafial­nych Ze­spo­łów Ca­ri­tas, Sz­kol­nych Kół Ca­ri­tas oraz inne osoby, dla któ­rych po­ma­ganie jest po­trze­bą serca.

Go­ściem spe­cjal­nym Gali był ks. abp Hen­ryk Hoser SAC, który wrę­czał na­gro­dy i wy­róż­nie­nia naj­ak­tyw­niej­szym wo­lon­ta­riu­szom Die­cezji War­szaw­sko-Pra­skiej. Po czę­ści o­fi­cjal­nej na­stą­pi­ła część ar­ty­stycz­na, a w niej kon­cert Mar­ci­na Stycz­nia. Na­szym wo­lon­ta­riusz­kom ży­czymy wielu do­brych po­my­słów w po­ma­ganiu innym.

Drukuj E-mail