SK Caritas wystawiło jasełka

Wo­lon­ta­riu­sze SKC, 27 i 28 stycz­nia, od­wie­dzili Za­kład Opie­kuń­czo-Pie­lę­gna­cyj­ny oraz Za­kład Opie­kuń­czo-Lecz­ni­czy w Otwoc­ku, gdzie wy­sta­wi­lijaseł­ka dla prze­by­wa­ją­cych tam pen­sjo­na­riu­szy. Na pa­miąt­kę tego spo­tka­nia wrę­czy­li o­sobom star­szym i cho­rym wła­sno­ręcz­nie zro­bione kart­ki. Obec­no­ści dzie­ci wy­wo­ła­ła wiele ra­do­ści i łzy wzru­sze­nia.

Drukuj E-mail