Międzynarodowy Dzień Pokoju

Włą­cza­jąc się w ob­chody Mię­dzy­na­ro­dowe­go Dnia Po­koju przy­pa­dają­ce­go na 21 wrze­śnia, nasze Sz­kol­ne Koło Ca­ri­tas za­inicjo­wało akcję „Je­stem czło­wie­kiem po­koju…”. Na tą o­kolicz­ność wo­lon­ta­riu­sze przy­go­towa­li wy­sta­wę u­ka­zują­cą, w jaki spo­sób mogę wpro­wa­dzać pokój w swoim naj­bliż­szym śro­dowi­sku oraz u­mie­ścili na drzwiach sal lek­cyj­nych go­łąb­ki z na­pi­sem „pokój” w róż­nych ję­zy­kach.

Drukuj E-mail